Przetargi.pl
Usługa ochrony mienia i konwojowania przewozu wartości pieniężnych dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 06400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 723 358 , fax. 236 722 160
 • Data zamieszczenia: 2018-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o.
  ul. Tysiąclecia 18
  06400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 236 723 358, fax. 236 722 160
  REGON: 13011614700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pecciechanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ochrony mienia i konwojowania przewozu wartości pieniężnych dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ochrona obiektów PEC Ciechanów sp. z o.o. przy ul. Tysiąclecia 18. Konwojowanie przewozu wartości pieniężnych na trasie bank – siedziba Spółki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92522000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach