Przetargi.pl
Prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące mozaiki autorstwa Józefa Mehoffera w kopule najstarszej „prezbiterialnej” części ormiańskiego kościoła katedralnego Pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie na Ukrainie

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą ogłasza przetarg

 • Adres: 02-549 Warszawa, Madalińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 222704466, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
  Madalińskiego 101
  02-549 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 222704466, , fax. -
  REGON: 36902181000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polonika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące mozaiki autorstwa Józefa Mehoffera w kopule najstarszej „prezbiterialnej” części ormiańskiego kościoła katedralnego Pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie na Ukrainie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących mozaiki autorstwa Józefa Mehoffera w kopule najstarszej „prezbiterialnej” części ormiańskiego kościoła katedralnego Pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie na Ukrainie. 2. Powierzchnia polichromii ściennych wynosi 15600 dm2. 3. Prace należy rozpocząć od rozpoznania stopnia przylegania kompozycji mozaikowych do podłoża i stanu zachowania tynków (ich kohezji i adhezji do podłoża strukturalnego). 4. Szczegółowy zakres prac konserwatorskich i restauratorskich zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ pn.: „INDYWIDUALNY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH (CZĘŚĆ OPISOWA, DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA, KOSZTORYS), DOTYCZĄCY MOZAIKI AUTORSTWA JÓZEFA MEHOFFERA W KOPULE NAJSTARSZEJ, „PREZBITERIALNEJ” CZĘŚCI W ORMIAŃSKIEJ PARAFII KATEDRALNEJ PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY WE LWOWIE, NA UKRAINIE (marzec 2019 r.) – zwany dalej „Indywidulanym programem prac konserwatorskich i restauratorskich”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92522000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 8.000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 39 1130 1017 0020 1512 0120 0001 z dopiskiem „Przetarg nieograniczony – Prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące mozaiki autorstwa Józefa Mehoffera w kopule najstarszej „prezbiteriańskiej” części ormiańskiego kościoła katedralnego Pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie na Ukrainie nr sprawy: IDzG/2510/7/2019”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Po otwarciu ofert Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, albo zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach