Przetargi.pl
usługa na przeglądy i naprawy pojazdów

4 Regionalna Baza Logistyczna ogłasza przetarg

 • Adres: Wrocław, ul. Pretficza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 651 025 , fax. 261 651 085
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 4 Regionalna Baza Logistyczna
  ul. Pretficza 28 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 651 025, fax. 261 651 085
  REGON: 93007787600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.4rblog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa na przeglądy i naprawy pojazdów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: usługa na przeglądy i naprawy pojazdów wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamówienie podzielono na 6 (sześć części). Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Pełna oferta musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w załączniku nr 1 do siwz. W przeciwnym wypadku będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z treścią siwz. CZĘŚĆ I PRZEGLĄDY I NAPRAWA POJAZDÓW OSOBOWYCH I MIKROBUSÓW NIE OBJĘTYCH GWARANCJĄ DLA TERENU DOLNOŚLĄSKIEGO, OPOLSKIE, LUBUSKIEGO, WIELKOPOLSKIEGO. PRZEGLĄD I NAPRAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I MIKROBUSÓW OBJĘTYCH GWARANCJĄ DLA TERENU DOLNOŚLĄSKIEGO, OPOLSKIEGO, LUBUSKIEGO, WIELKOPOLSKIEGO. CZĘŚĆ II PRZEGLĄDY I NAPRAWY SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW PASAŻERSKICH NIE OBJĘTYCH GWARANCJĄ DLA TERENU DOLNOŚLĄSKIEGO, OPOLSKIE, LUBUSKIEGO, WIELKOPOLSKIEGO. CZĘŚĆ III PRZEGLĄDY I NAPRAWY MOTOCYKLI I QUADÓW NIE OBJĘTYCH GWARANCJĄ DLA TERENU DOLNOŚLĄSKIEGO, OPOLSKIEGO, LUBUSKIEGO CZĘŚĆ IV PRZEGLĄDY I NAPRAWY CIĄGNIKÓW DOLNOŚLĄSKIEGO, OPOLSKIE, LUBUSKIEGO, WIELKOPOLSKIEGO. CZĘŚĆ V PRZEGLADY I NAPRAWA MIKROBUSÓW OBJETYCHGWARANCJĄ PRODUCENTA DLA TERENU DOLNOSLASKIEGO, LUBUSKIEGO CZĘŚĆ VI PRZEGLADY I NAPRAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NIE OBJETEGO GWARANCJĄ PRODUCENTA DLA TERENU DOLNOŚLĄSKIEGO
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie Załącznika nr 2 do SIWZ ,w celu potwierdzenia że nie podlega wykluczeniu. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.13 i 14 oraz 16-20, składa wraz z ofertą oświadczenie, sporządzone na podstawie Załącznika nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach