Przetargi.pl
Usługa leasingowa na dostawę ciągnika rolniczego wraz z osprzętem komunalnym

Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 09-470 Bodzanów, Bodzanów 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-24 2607006 , fax. 0-24 207065
 • Data zamieszczenia: 2009-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej
  Bodzanów 7 7
  09-470 Bodzanów, woj. mazowieckie
  tel. 0-24 2607006, fax. 0-24 207065
  REGON: 61132573000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bodzanow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa leasingowa na dostawę ciągnika rolniczego wraz z osprzętem komunalnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawca dostarczy i odda do użytku w zakresie określonym w umowie, ciągnik rolniczy wraz z osprzętem komunalnym określonym w Dziale II - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Raty będą płatne miesięcznie w walucie polski złoty do dnia 30 każdego miesiąca ( jeśli jest to dzień wolny od pracy to kolejny następny dzień pracujący). Oferowana cena będzie zawierać całkowity koszt leasingu wraz ze wszystkimi kosztami operacyjnymi [ tj. transport do zamawiającego, rejestracja - (zapłata za rejestrację nastąpi na podstawie refaktury wystawionej dla ZGK), przegląd techniczny] obowiązującymi zgodnie ze stanem prawnym na dzień składania ofert i kosztem wykupu za cenę 1% wartości. Wykonawca musi uwzględnić, że będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych z tytułu użytkowania przedmiotu leasingu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz jest zobowiązany zapewnić ubezpieczenie ( obejmujące również zniesienie udziału własnego Zamawiającego) w zakresie OC, AC i NW. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy leasingowej do dnia zapłaty pierwszej raty - rata ta będzie płatna w przeciągu 7 dni od daty pokontrolnego przekazania przedmiotu umowy gotowego do użytkowania. Płatność ostatniej raty wraz z wykupem określa się na 2011rok. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wybór przedmiotu zamówienia, w szczególności za zgodność z opisem technicznym i udzielenie co najmniej 12 miesięcznej gwarancji oraz nie może wyłączyć rękojmi za wady ukryte w myśl Kodeksu Cywilnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 293700003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat minimum 2 usługi dostawy leasingu operacyjnym o kwocie co najmniej 150 000 zł. każda). 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ( Nie zalega z uiszczeniem składek na obowiązkowe ubezpieczenie ZUS wszystkich pracowników i nie zalega ze składkami i opłatami na rzecz Urzędu Skarbowego), (Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - na kwotę min. 500 000,00 zł.) 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie spełnia/ nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy - Pzp - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Pzp - Załącznik Nr 2a do SIWZ 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykaz wykonanych usług a w przypadku okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie ( minimum 2 o wartości po 150 000 każda) - załącznik nr 3 do SIWZ 5. Polisa a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bodzanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach