Przetargi.pl
Usługa kwartalnych testów penetracyjnych bezpieczeństwa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 667 17 04, 667 17 05 , fax. 022 667 17 33
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5 3, 5
  01-748 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 667 17 04, 667 17 05, fax. 022 667 17 33
  REGON: 00001775600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kwartalnych testów penetracyjnych bezpieczeństwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi 12 (dwunastu) kwartalnych testów penetracyjnych bezpieczeństwa zewnętrznej infrastruktury teleinformatycznej ZUS, zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy. 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 728000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadiumj w kwocie 10 500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin (cykl) wykonania kwartalnego testu penetracyjnego bezpieczeństwa (od 20 do 30 dni)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach