Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest usługa dalszego zagospodarowania odpadów, półproduktu do produkcji paliwa alternatywnego (kod odpadu 19 12 10 lub 19 12 12).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6624278 w, 35 , fax. 023 6624278
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o.
  ul. Mickiewicza 4 4
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 023 6624278 w, 35, fax. 023 6624278
  REGON: 13031457400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.plonsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa dalszego zagospodarowania odpadów, półproduktu do produkcji paliwa alternatywnego (kod odpadu 19 12 10 lub 19 12 12).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dalszego zagospodarowania odpadów - półproduktu do produkcji paliwa alternatywnego (kod odpadów 19 12 10 lub 19 12 12). 2. Przewidywaną miesięczną ilość dowożonych odpadów szacuje się na około 420 Mg z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia jej o 20%. 3. Odpady przeznaczone do dalszego zagospodarowania powstają na linii sortowniczej, na której sortowane są niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01) oraz odpady surowcowe (z grupy 15 i 20). Skład odpadów stanowią przede wszystkim odpady plastikowe - PE, PP, PET i PS. Odpady są belowane na prasie w formie kostek o wymiarach 80 x 100 x 150 cm związanych stale drutem o grubości 3,2 mm. Średnia gęstość objętościowa odpadu to 480 kg/m3. 4. Powyższy odpad nie stanowi balastu posortowniczego, tylko selektywnie (ręcznie i mechanicznie przy pomocy separatora optopneumatycznego) wydzielony półprodukt do produkcji paliwa alternatywnego. 5. Parametry jakościowe odpadów zawarte są w załączniku nr 8 do siwz (Sprawozdanie z badań nr SB/61731/11/2013).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905140003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Odległość od miejsca załadunku do miejsca rozładunku odpadów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk.plonsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach