Przetargi.pl
Usługa kompleksowego utrzymania czystości, transportu wewnątrzszpitalnego, usługi dodatkowe i pomocowe w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.

SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 08-400 Garwolin, Aleja Legionów 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Aleja Legionów 11
  08-400 Garwolin, woj. mazowieckie
  REGON: 142032872
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.smwg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego utrzymania czystości, transportu wewnątrzszpitalnego, usługi dodatkowe i pomocowe w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowym utrzymaniu czystości pomieszczeń Zamawiającego, a w szczególności: oddziałów, pracowni, poradni, gabinetów lekarskich, zabiegowych, sanitariatów, korytarzy, holi, klatekschodowych i innych pomieszczeń Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. oraz świadczenie usług dodatkowych i pomocowych wykonywanych na rzecz pacjentów, jak również świadczenie usług transportu wewnątrzszpitalnego.Obiekty Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. posiadają w swojej strukturze następujące komórki:1) Oddziały szpitalne:Oddział dzienny logopedyczno- foniatryczny – 50 miejsc pobytu dziennegoOddział dzienny rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego - 50 miejsc pobytu dziennegoOddział dzienny całościowych zaburzeń rozwojowych - 30 miejsc pobytu dziennegoOddział nerwic młodzieżowych – 36 łóżekOśrodek rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą - 30 łóżekOddział terapii całościowych zaburzeń rozwojowych - 40 łóżekIzba przyjęć
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.2. Zamawiający wymaga aby oferta zabezpieczona była wadium w wysokości:6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)zasady oraz formy wniesienia wadium określa swz
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu:1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnychprzepisów - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnychpoziomów zdolności;4) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający wymaga by na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca wykazał że:4.1) w wymaganym okresie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie usługę odpowiadającą swym charakterem przedmiotowi zamówienia.W złożonych dokumentach Wykonawca musi wykazać, że w wymaganym okresie wykonał należycie lub wykonuje należycieciągle minimum 1 usługę polegającą na świadczeniu usługi utrzymania czystości w placówce medycznej, trwającąnieprzerwanie przez okres co najmniej 10 miesięcy o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto w tym okresie, Do wykazunależy załączyć dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.Wzór Wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.4.2) dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej:1) wózek dwuwiaderkowy duży - mycie i dezynfekcja - minimum 10 szt,2) wózek dwuwiaderkowy mały- mycie i dezynfekcja - minimum 10 szt,3) odkurzacz wodny/sucho-mokro/ - gruntowne czyszczenie i konserwacja posadzek - 1 szt.,4) szorowarka do powierzchni przed arylowaniem - gruntowne czyszczenie i konserwacja posadzek - pranie wykładzin - 1szt.,5) froterka do pielęgnacji powierzchni akrylowej - pielęgnacja powierzchni arylowanej - 1szt.,6) maszyna szorująco-czyszcząca do utrzymania czystości podłóg korytarzy - 1 szt.7) polerka do akryli - konserwacja posadzek - 1 szt.,8) odkurzacz biurowy - odkurzanie podłóg - 2 szt.,9) wózek zamknięty do transportu bielizny brudnej - transport bielizny brudnej - 1 szt.,10) wózek zamknięty do transportu odpadów medycznych/specyficznych - 1 szt.,11) wózek zamknięty do transportu odpadów komunalnych - transport odpadów komunalnych - 1 szt.,12) mop 40 cm stelaż, kij i nakładka bawełniana - mycie i dezynfekcja podłóg - minimum 50 stelaży i 1250 nakładek,13) ściereczki, gąbki, szczotki i inny sprzęt ręczny w kodzie kolorystycznym - mycie i dezynfekcja - minimum 160 kpl douzupełniania wg potrzeb,14) wiadra w kodzie kolorystycznym - wydzielone do sanitariatów, sal, gabinetów zabiegowych minimum 45 szt.,15) kuwety w kodzie kolorystycznym - wydzielone do małych powierzchni - minimum 65 szt.Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach