Przetargi.pl
Usługa kompleksowego sprzątania w obiekcie Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
  ul. Pszczelińska 99
  05-840 Brwinów, woj. mazowieckie
  REGON: 015900539
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://cdr.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego sprzątania w obiekcie Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Usługa kompleksowego sprzątania budynku Centrum Doradztwa Rolniczegow Brwinowie, dalej: „Usługa”, wykonywana w budynku zlokalizowanym pod adresem: ul. Pszczelińska 99, 05-840Brwinów, zwanym dalej „Obiektem” lub „Budynkiem”.Usługa obejmuje zamówienie gwarantowane oraz zamówienia opcjonalne w następującym zakresie:1) Zamówienie gwarantowane obejmuje:a) sprzątanie stałe – tj. codzienne, cotygodniowe i okresowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągówkomunikacyjnych, łazienek ogólnodostępnych, kuchni i pomieszczeń gospodarczych, okresowe sprzątanie salwykładowych i pokoi noclegowych – realizowane przez cały okres wykonania zamówienia;b) sprzątanie rejestrowane pokoi noclegowych – tj. sprzątanie pokoi noclegowych z łazienkami wraz zpraniem i wymianą pościeli oraz ręczników według potrzeb określonych przez Zamawiającego;sprzątanie rejestrowane sal wykładowych – tj. sprzątanie sal wykładowych według potrzeb określonychprzez Zamawiającego;d) doraźne sprzątanie rejestrowane – tj. sprzątanie miejsc wskazanych przez Zamawiającego według potrzebokreślonych przez Zamawiającego.2) Zamówienie opcjonalne obejmuje:a) sprzątanie rejestrowane pokoi noclegowych – tj. sprzątanie pokoi noclegowych z łazienkami wraz zpraniem i wymianą pościeli oraz ręczników według potrzeb określonych przez Zamawiającego;b) sprzątanie rejestrowane sal wykładowych – tj. sprzątanie sal wykładowych według potrzeb określonychprzez Zamawiającego;c) doraźne sprzątanie rejestrowane – tj. sprzątanie miejsc wskazanych przez Zamawiającego według potrzebokreślonych przez Zamawiającego.Szczegółowy opis zadań wchodzących w zakres Usługi, w tym zakres, liczbę i częstotliwość wykonaniaposzczególnych czynności i prac składających się na Usługę określają załączniki do SWZ, tj. odpowiednio:Załącznik nr 1 do SWZ - „Zakres sprzątania” oraz Załącznik nr 2 do SWZ - „Szczegółowy opis przedmiotuzamówienia”.Sposób realizacji Usługi określa Załącznik nr 3 do SWZ - „Koncepcja wykonywania usługi”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2000
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainęoraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.).2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w ww. zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, żeposiada dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenianie niższą niż 200 000,00 zł obejmującą usługi sprzątania.3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w ww. zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, żeposiada wiedzęi doświadczenie w postaci: min. 2 usług sprzątania wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3lat – przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tymokresie, odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości min. 200 000,00 zł brutto każda.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach