Przetargi.pl
Usługa kompleksowego sprzątania obiektów biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Lublinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-137 Lublin, Marii Koryznowej
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081466 53 00, , fax. 081 466 53 01
 • Data zamieszczenia: 2018-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  Marii Koryznowej 2 d
  20-137 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081466 53 00, , fax. 081 466 53 01
  REGON: 416541300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego sprzątania obiektów biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania obiektów biurowych Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Lublinie w 2019 roku, przy użyciu własnych środków czystości, dezynfekcyjnych, materiałów, sprzętu i maszyn czyszczących oraz transportu. Szczegółowy zakres, wielkość usługi określony zostały w załącznikach nr 1.1. - 1.7. - Wycena Wykonawcy i w załącznikach nr 2.1. - 2.7. - Wykaz obiektów zamawiającego w zależności od wybranego zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz Wycena Wykonawcy załącznik nr 1.1 – 1.7 w zależności od wybranej części zamówienia. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 10.1 IDW; 2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 11.7. IDW; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 11.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 poz. 570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. O ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 6) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Rozdziale 3 niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 6).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach