Przetargi.pl
USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPECJALISTYCZNEGO PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ i POZOSTAŁEGO ASORTYMENTU

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Sądowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 33 08 305 , fax. 52 33 24 541
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza
  ul. Sądowa 18
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 33 08 305, fax. 52 33 24 541
  REGON: 29152300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPECJALISTYCZNEGO PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ i POZOSTAŁEGO ASORTYMENTU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego specjalistycznego prania odzieży, bielizny szpitalnej i pozostałego asortymentu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 2 do SIWZ .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98300000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5100 zł (pięć tysięcy sto). Więcej informacji w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z przedmiotem zamówienia, jeżeli: a) posiada aktualną pozytywną opinię właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego o spełnianiu warunków sanitarno-higienicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami przy praniu odzieży i bielizny ogólnoszpitalnej ; b) posiada aktualną pozytywną opinię właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego o braku sprzeciwu na świadczenie usług transportowych dotyczących przewozu bielizny szpitalnej z zachowaniem wymaganej bariery higienicznej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną