Przetargi.pl
Budowa drenażu opaskowego wokół części piwnicznej budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie mieszczącego się przy ul. Korczaka 1

Przedszkole nr 1 im. J. Korczaka ogłasza przetarg

 • Adres: 88-300 Mogilno, ul. Korczaka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 315 26 57, 517205703
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole nr 1 im. J. Korczaka
  ul. Korczaka 1
  88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 315 26 57, 517205703
  REGON: 93120128000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drenażu opaskowego wokół części piwnicznej budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie mieszczącego się przy ul. Korczaka 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drenażu opaskowego wokół ścian piwnicznych części podpiwniczonej budynku przedszkola. Dodatkowo zakres robót obejmuje udrożnienie istniejących kanałów nawiewnych oraz instalację wentylatorów wraz z oprzyrządowaniem, zgodnie z dokumentacją techniczną ( projekt budowlany, opis techniczny, mapy, przedmiary) znajdujące się w katalogu "Dokumentacja techniczna" staniwuąca załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232451-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidwncji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidewncji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach