Przetargi.pl
Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku "CPV55322000-3 , 55322000-6"

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 63920 Pakosław, Osiek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-65 5478331 , fax. 0-65 5478331
 • Data zamieszczenia: 2018-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Osiek 54
  63920 Pakosław, woj. wielkopolskie
  tel. 0-65 5478331, fax. 0-65 5478331
  REGON: 29521900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsosiek.powiatrawicki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku "CPV55322000-3 , 55322000-6"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku „CPV 55322000-3 , 55321000-6” Oferent wykonujący usługę gastronomiczną winien przygotować całodobowe wyżywienie dla 100 mieszkańców, tj. osób przewlekle psychicznie chorych (ilość posiłków dzienna z tolerancją – 15 % maksymalnego stanu mieszkańców). Podstawą żywienia mieszkańców jest dieta normalna, w skład której wchodzi: śniadanie, obiad, kolacja oraz posiłek dodatkowy (podwieczorek) .Należy uwzględnić przygotowywanie posiłków w okresie świąt oraz okazjonalnych uroczystości z uwzględnieniem tradycyjnych potraw. Przygotowanie posiłków dla mieszkańców powinno być oparte na nomenklaturze diet obowiązujących przy żywieniu różnych jednostek chorobowych. U zamawiającego funkcjonują następujące rodzaje diet: 1) normalna, 2) lekkostrawna, 3) wysokobiałkowa, 4) niskobiałkowa, 5) wysokokaloryczna, 6) niskokaloryczna, 7) wątrobowa, niskotłuszczowa, 8) cukrzycowa, 9) małosolna, 10) wrzodowa, 11) płynna papkowata, 12) redukująca, 13) dieta bezglutenowa, 14) dieta przemielona. 15) dieta ubogopurynowa 16) dla chorego na fenyloketonurie Oferent ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zaleceń dietetycznych zamawiającego w zakresie poszczególnych rodzajów diet. Oferent zapewni dodatkowy posiłek (podwieczorek) dla mieszkańców zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. DZU z 2018 poz734. w sprawie domów pomocy społecznej. Oferent przygotowane posiłki dostarczy do poszczególnych części Domu: Pałac ok.- 42 osób, Nowy Pawilon ok.- 42 osób i Budynek administracyjno - mieszkalny ok.- 16 osób . Roznoszeniem posiłków między mieszkańcami zajmą się pracownicy Zamawiającego. Posiłki dla mieszkańców muszą być dostarczane o ściśle ustalonych porach dnia: - śniadanie - 7.30 – 8.00 - obiad i podwieczorek - 12.30 – 13.00 - kolacja - 17.00 – 18.00 ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55322000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określone w SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów znajduje się w SIWZ na stronie dpsosiek.powiatrawicki.pl

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach