Przetargi.pl
Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

Centrum Medyczne "Żelazna" Sp.z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 01004 Warszawa, ul. Żelazna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 369 378 , fax. 228 382 452
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp.z o.o.
  ul. Żelazna 90
  01004 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 369 378, fax. 228 382 452
  REGON: 1210342300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzelazna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy usługi farmaceutycznej polegającej na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego – metodą biuretową wykonywanej na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla pacjentów Oddziału Neonatologicznego Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o. o. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymaganych parametrów stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85149000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach