Przetargi.pl
Usługa druku offsetowego na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w roku 2022

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE ogłasza przetarg

 • Adres: 30-311 Kraków, WYGRANA 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 354 25 00 , fax. 12 354 25 01
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
  WYGRANA 2
  30-311 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 354 25 00, fax. 12 354 25 01
  REGON: 351210040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kbf.krakow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa druku offsetowego na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w roku 2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk i dostawa 200 szt. notesów A5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.Druk i dostawa 700 szt. broszur A5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.Druk i dostawa druk 500 szt teczek 215 x 305 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.Druk ulotki koncertowej 280 x 296 mm, składanej do 140x296 mm, w nakładzie 1500 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.Druk i dostawa kwartalnika A4 - pion, według dwóch odrębnych projektów, w nakładach po 1500 szt., 96 stron + okładka (4 strony). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.Druk i dostawa miesięcznika "Kraków i Świat" (4 wydania). Łączny nakład: 8 800 szt. drukowane wg. czterech projektów w układzie: a) 2200 szt. (pierwszy nakład)b) 2200 szt. (drugi nakład)c) 2200 szt. (trzeci nakład)d) 2200 szt. (czwarty nakład). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.Druk i dostawa kwartalnika "Kraków Culture" nr 3/2022 w nakładzie 8000 egzemplarzy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.Druk i dostawa kwartalnika "Kraków Culture" nr 4/2022 w nakładzie 6000 egzemplarzy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach