Przetargi.pl
USŁUGA DRUKU I DOSTAWA KALENDARZY UNIWERSYTECKICH NA 2019 ROK

Uniwersytet Szczeciński ogłasza przetarg

 • Adres: 70-453 Szczecin, al. Jana Pawła II
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4441151 , fax. 91 4441065
 • Data zamieszczenia: 2018-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Szczeciński
  al. Jana Pawła II 31
  70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4441151, fax. 91 4441065
  REGON: 001208777
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zp.univ.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia wyższa - Uniwersytet Szczeciński

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA DRUKU I DOSTAWA KALENDARZY UNIWERSYTECKICH NA 2019 ROK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Kalendarz trójdzielny ilość: 2030 Kalendaria: format 330 x 150 mm, jednokolorowe białe (kolor papieru) lub dwukolorowe jasnoszare i białe. Papier: offset 80g. Przygotowane od podstaw wg. wskazówek zamawiającego, dwa kolory zadruku [projekt dostarczy zamawiający] Podkład: format 350 x 585 mm, karton minimalna gramatura 350g, full-kolor, kolory: 4/0, wg dostarczonego projektu graficznego, lakier dyspersyjny. Wykrawane uszy do przytrzymywania kalendariów Główka: format 350 x 230 mm full-kolor, kolory: 4/0, kreda błysk 250g, laminowana kaszerowana + folia błysk, wg dostarczonego projektu graficznego. Główka z efektem wypukłości. Typ: 3 kalendaria 1 miesięczne, przesuwane okienko do zaznaczania aktualnego dnia, kolor okienka niebieski lub czerwony, otwór do powieszenia 2. Kalendarz listwowany B2 ilość: 220 Format: B2 Układ kalendarium: wg dostarczonego projektu graficznego Papier: 150 g, kreda błysk Kolor: 4/0 Druk: wg dostarczonego projektu graficznego, full kolor, 4/0 Listwa: listwy po krótkim boku - góra i dół Kolor listwy: biała UWAGA:. Projekt wyklejek i tłoczenia dostarczy zamawiający po podpisaniu umowy. Zamawiający załącza do SIWZ projekt wyklejki i tłoczenia okładki na potrzeby przygotowania i oceny próbki kalendarza A5, będącą częścią postępowania przetargowego. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia do postepowania próbki kalendarza A5 z załączonym projektem tłoczenia i wyklejek oraz SIWZ 3. Kalendarz książkowy – A4 – tygodniowy ilość: 570 Format bloków: 208 mm x 260 mm +/- 5mm Układ: tygodniowy, cały tydzień na rozkładówce Papier: chamois, gramatura nie mniejsza niż 80 g Wyklejka: 2 szt.: tył i przód kalendarza 4/4, wg dostarczonego projektu graficznego, full kolor Papier offsetowy 140 g. Druk: 2 kolory, offsetowy wysokiej jakości, registry drukowane (granatowo-szare, na registrach nazwa bieżącego miesiąca), perforacja Tasiemki: dwie tasiemki, kolor: 1 x granatowa, 1 x srebrna, minimalna szerokość tasiemki 6 mm. Tasiemka dobrej jakości o splocie, który nie powoduje strzępienia się końcówek Mapy: 8 stron kolorowych map w tym: mapa administracyjna Polski, mapa drogowa Polski, mapa polityczna Europy [mapy musza być aktualne na stan z 2017 r. lub 2018 r.] Kalendarium: minimalnie: PL, GB, D, RUS [FR może być dodatkowo] + imieniny, święta. Nie dopuszcza się aby na kalendariach występowały dodatkowe rysunki w tle. Oprawa: proste rogi, Okładka tłoczenie: tłoczenie wg dostarczonego projektu graficznego. Znakowanie: tłoczenie roku i logo Okładka okleina: aksamitna w dotyku, termoprzebarwialna, delikatnie przetłoczona – typu TWILL – najbardziej zbliżona kolorystycznie do pantone reflex blue Dodatki: z przodu skrócony kalendarz na 2019 rok (planowanie miesięczne z możliwością dokonywania adnotacji), z tyłu skrócony kalendarz na 2020 rok, wszyty zeszyt teleadresowy, strefy czasowe, ważne telefony, informacje dla podróżujących, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta narodowe, numery kierunkowe, odległości między miastami, miary i wagi, plan urlopów, 4. Kalendarz książkowy – A5 – dzienny ilość: 1230 Format bloków: 144 mm x 204 mm +/- 5mm Układ: dzienny, dzień na stronie Papier: chamois, gramatura nie mniejsza niż 70 g Wyklejka: 2 szt.: tył i przód kalendarza 4/4, wg dostarczonego projektu graficznego, full kolor Papier: offsetowy 140 g. Druk: 2 kolory, offsetowy wysokiej jakości, registry drukowane (granatowo szare, na registrach nazwa bieżącego miesiąca), perforacja Tasiemki: dwie tasiemki, kolor: 1 x granatowa, 1 x srebrna, minimalna szerokość tasiemki 6 mm. Tasiemka dobrej jakości o splocie, który nie powoduje strzępienia się końcówek, Kalendarium: minimalnie: PL, GB, D, RUS [FR może być dodatkowo] + imieniny, święta. Nie dopuszcza się aby na kalendariach występowały dodatkowe rysunki w tle. Oprawa: proste rogi, Okładka tłoczenie: tłoczenie wg dostarczonego projektu graficznego. Znakowanie: tłoczenie roku i logo Okładka okleina: aksamitna w dotyku, termoprzebarwialna, delikatnie przetłoczona – typu TWILL – najbardziej zbliżona kolorystycznie do pantone reflex blue Mapy: 8 stron kolorowych map w tym: mapa administracyjna Polski, mapa drogowa Polski, mapa polityczna Europy [mapy musza być aktualne na stan z 2017 r. lub 2018 r.] Dodatki: z przodu skrócony kalendarz na 2019 rok (planowanie miesięczne z możliwością dokonywania adnotacji), z tyłu skrócony kalendarz na 2020 rok, wszyty zeszyt teleadresowy, strefy czasowe, ważne telefony, informacje dla podróżujących, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta narodowe, numery kierunkowe, odległości między miastami, miary i wagi, plan urlopów, 5. Kalendarz kieszonkowy ilość: 560 Format: 85 mm x 153mm +/- 5mm, Układ: tygodniowy, cały tydzień na rozkładówce Papier: chamois, minimalna gramatura 70 g Wyklejka 2 szt.: tył i przód kalendarza 4/4, wg dostarczonego projektu graficznego, full kolor Papier offsetowy mat 140g. Druk: 2 kolory, offsetowy wysokiej jakości, registry drukowane (granatowo-szare, na registrach nazwa bieżącego miesiąca), perforacja [opcjonalnie tylko w kalendarzu kieszonkowym] Tasiemki: dwie tasiemki, kolor: 1 x granatowa, 1 x srebrna, minimalna szerokość tasiemki 6 mm. Tasiemka dobrej jakości o splocie, który nie powoduje strzępienia się końcówek. Kalendarium: minimalnie: PL, GB, D, RUS [FR może być dodatkowo] + imieniny, święta. Nie dopuszcza się aby na kalendariach występowały dodatkowe rysunki w tle. Oprawa: proste rogi, Okładka tłoczenie: tłoczenie wg dostarczonego projektu graficznego Znakowanie: tłoczenie roku i logo Okładka okleina: aksamitna w dotyku, termoprzebarwialna, delikatnie przetłoczona – typu TWILL – najbardziej zbliżona kolorystycznie do pantone reflex blue Dodatki: z przodu skrócony kalendarz na 2019 rok, z tyłu skrócony kalendarz na 2020 rok, wszyty zeszyt teleadresowy, święta narodowe, numery kierunkowe;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 500 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych). Wadium może być wniesione w : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub SKOK z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 , 2000 r. z późniejszymi zmianami). 1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota oznaczona w punkcie 1 powinna zostać przelana na konto Zamawiającego: w banku: Bank Pekao S.A. II/O Szczecin nr konta: 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732, a Wykonawca dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu. 2. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek zamawiającego przed terminem składania ofert). 3. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, należy je złożyć w kasie zamawiającego, a kopię dokumentu umieścić w kopercie z ofertą. Kasa mieści się w pokoju nr 128 w budynku administracyjnym US przy al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30 - 13.30. 4. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a PZP. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, jeżeli: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, d. Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przewidzianym terminie 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 PZP. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 4. Formularz ofertowy (załącznik nr 1). 5. Potwierdzenie wpłaty wadium 6. Próbka kalendarza A5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach