Przetargi.pl
usługa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino

Urząd Gminy Smołdzino ogłasza przetarg

 • Adres: 76-214 Smołdzino, ul. Kościuszki 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 811 72 15 , fax. 59 811 74 60
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Smołdzino
  ul. Kościuszki 3 3
  76-214 Smołdzino, woj. pomorskie
  tel. 59 811 72 15, fax. 59 811 74 60
  REGON: 00055176300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.smoldzino.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia: 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino z następujących miejscowości: Kluki, Łokciowe, Przybynin, Smołdziński Las, Smołdziński Las-Czołpino, Smołdzino-Leśniczówka (tzw. Karłowo), Smołdzino-Poligon, Smołdzino, Żelazo, Wierzchocino, Witkowo, Siecie, Człuchy, Gardna Wielka, Gardna Mała, Gardna Mała (tzw. Czarny Młyn), Wysoka, Stojcino, Retowo, Czysta, Komnino, Bukowa, wskazanych na mapie stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy; 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, zarówno komunalnych odpadów zmieszanych bezpośrednio z terenu nieruchomości oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny: a) tworzywa sztucznego, odpadów wielomateriałowych, metali, szkła - bezpośrednio z terenu nieruchomości (w przypadku selektywnej zbiórki odpadów), b) przeterminowanych leków i chemikaliów, papieru i tektury, zużytych baterii i akumulatorów z wyłączeniem akumulatorów przemysłowych i samochodowych, opakowań wielomateriałowych, metali, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 2m3 rocznie - pochodzących z gospodarstw domowych, zużytych opon w ilości 8 szt. rocznie - pochodzących z gospodarstw domowych, odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych) z punktu selektywnej zbiórki odpadów,c) odpadów wielkogabarytowych (np. meble, wózki dziecięce itp.) bezpośrednio z terenu nieruchomości lub z punktu selektywnej zbiórki odpadów, d) pozostałych frakcji odpadów komunalnych, których nie można zakwalifikować do grup jak wyżej (zużyta odzież, skóra itp.) bezpośrednio z terenu nieruchomości. 3)Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o minimalnej pojemności 60 l oraz workach foliowych o pojemności 120 l z folii LDPE oznaczonych odpowiednimi koloramiprzeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny (zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych). 4)Wykonawca zobowiązany jest zorganizować odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z terenu nieruchomości 2 razy w roku w terminach wyznaczonych przez Wójta Gminy Smołdzino. 5) Wykonawca wyposaży na własny koszt właścicieli nieruchomości prowadzących selektywny zbiór odpadów komunalnych w worki foliowe LDPE odpowiedniego koloru. Pierwszy raz do dnia 1.07.2013 r. oraz każdy następny raz przy odbiorze odpadów zbieranych w sposób selektywny. 6) Integralną częścią zamówienia jest odbiór, transport oraz przetwarzanie przez Wykonawcę odpadów komunalnych z utworzonego przez Gminę Smołdzino punktu selektywnej zbiórki odpadów. W zorganizowanym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą gromadzone następujące frakcje odpadów komunalnych: przeterminowane leki i chemikalia, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe i metale, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych (w ilości 2m3 rocznie z gospodarstwa domowego) , zużyte opony (w ilości 8 szt. rocznie z gospodarstwa domowego), odpady ulegające biodegradacji,w tym odpady zielone. 7) Wykonawca na własny koszt wyposaży punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w odpowiednią ilość pojemników, uwzględniając poszczególne frakcje odpadów komunalnych. 8) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. 9) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu karty przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym dokonano odbioru odpadów komunalnych. 10) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do funkcjonującej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK Bierkowo, natomiast w przypadku gdy regionalna instalacja ulegnie awarii lub nie będzie mogła przyjmować odpadów z innych przyczyn - do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu RIPOK oraz do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t. Dz. U. z 2010 roku nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) 11)Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów komunalnych z następującą częstotliwością: a) zmieszane odpady komunalne -co najmniej 1 raz w miesiącu, a w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września co najmniej 2 razy w miesiącu. W przypadku zabudowy wielolokalowej (cztery lub więcej lokale w jednym budynku mieszkalnym), co najmniej 1 raz na dwa tygodnie. Wykaz budynków wielolokalowych stanowi załącznik nr 2 do umowy. b) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale, szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, c) odpady wielkogabarytowe - co najmniej 2 razy w roku w terminach wyznaczonych przez Wójta Gminy Smołdzino, 12) Wykonawca zobowiązany jest: a) posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, b) trwale i czytelnie oznakować pojazdy w widocznym miejscu z nazwą firmą oraz danymi adresowymi i numerem telefonu, c) zapewnić, aby konstrukcja pojazdów ograniczała rozwiewanie i zabezpieczała przed rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, d) wyposażyć pojazdy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych, e) wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, f)zapewnić, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, g)zabezpieczyć pojazdy i urządzenia przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu, h) myć i dezynfekować pojazdy i urządzenia z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, w okresie od 1 kwietnia do 31października raz na dwa tygodnie, i) prowadzić dokumentację potwierdzającą wykonanie czynności w zakresie mysia i dezynfekcji pojazdów i urządzeń, j) wyposażyć pojazdy w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych. 13) Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo-transportową w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Smołdzino, na terenie do którego posiada tytuł prawny. 14) baza transportowo -magazynowa, o której mowa musi spełniać następujące warunki: a) teren bazy magazynowo - transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, b) miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, c) miejsce magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz przed działaniem czynników atmosferycznych, d) baza musi być wyposażona w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy, e)na koniec każdego dnia roboczego pojazdy muszą być opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej, f) baza magazynowo -transportowa musi być wyposażona w punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo- transportowej, a także miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową ( w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów), g) na terenie bazy magazynowo-transportowej muszą znaleźć się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania, urządzenia te powinny być utrzymywane we właściwym stanie sanitarnym, 15) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odebrane odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne oraz pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni (powiadomienie powinno zawierać wskazanie dnia odbioru odpadów komunalnych oraz adres nieruchomości, z której odebrano odpady komunalne). 16) Wykonawca stosownie do treści art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 roku poz. 391) jest zobowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Smołdzino w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. 17) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (tl. Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 18) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (tj. Dz. U. z 2012 r. z późn. zm. 676). W toku realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą za faktycznie wykonane usługi w oparciu o potwierdzone raporty odebranych odpadów i ceny jednostkowe zadeklarowane w ofercie. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i zadać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy wykonawcy z naliczeniem kary umownej. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określone są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.smoldzino.com.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach