Przetargi.pl
Usługa dostępu do bazy danych dotyczącej badań klinicznych

Agencja Badań Medycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-014 Warszawa, Stanisława Moniuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 270 70 50 , fax. 22 468 87 11
 • Data zamieszczenia: 2021-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Badań Medycznych
  Stanisława Moniuszki 1A
  00-014 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 270 70 50, fax. 22 468 87 11
  REGON: 382836515
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://abm.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: osoba prawna utworzona na podstawie odrębnej ustawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa dostępu do bazy danych dotyczącej badań klinicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup dostępu do platformy bazodanowej z zakresu rynku ochrony zdrowia i badań klinicznych leków oraz wyrobów medycznych zawierającej minimalny zakres cech: • dane dotyczące leków znajdujących się na etapie rozwoju oraz sprzedaży na całym świecie; • dane dotyczące badań klinicznych nowych i znanych leków potencjalnie skutecznych w terapii i zapobieganiu COVID-19 oraz powikłań COVID-19; • dane dotyczące opracowania, rozwoju i badań klinicznych wyrobów medycznych stosowanych do diagnostyki i leczenia COVID-19 oraz powikłań COVID-19; • analizy rynku oraz prognozy dla wybranych jednostek chorobowych lub objawów klinicznych; • dane epidemiologiczne, w tym dotyczące COVID-19; • dane dotyczące firm farmaceutycznych z całego świata; • raporty dotyczące poszczególnych sektorów branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej dla poszczególnych chorób w skali globalnej i z rozbiciem na regiony; • możliwość uzyskania nielimitowanych bezpośrednich konsultacji z analitykami w ciągu 48 h od złożenia zapytania; • przygotowywanie autorskich analiz przez ekspertów na życzenie użytkownika, w tym odnośnie sytuacji epidemiologicznej i potencjalnych terapii i szczepień na COVID-19; • autorskie opinie eksperckie w ramach analiz umożliwiające ocenę rozwoju poszczególnych leków, terapii i wyrobów; • narzędzia predykcyjne umożliwiające ocenę prawdopodobieństwa komercjalizacji poszczególnych leków procedowanych w ramach badań klinicznych; • interfejs użytkownika umożliwiający płynne i bezpośrednie przechodzenie między poszczególnymi funkcjonalnościami baz; • możliwość eksportu danych i raportów w formatach .pdf, .docx, .xlsx, .pptx.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72320000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach