Przetargi.pl
USŁUGA CERTYFIKACJI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI NORM ISO 9001:2015, 14001:2015,18001:2004 (wraz z przejściem na 45001:2018), 27001:2013 na rzecz Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-519 Gdynia, Powstania Styczniowego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 72 60 124 , fax. 58 72 60 338
 • Data zamieszczenia: 2022-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
  Powstania Styczniowego 1
  81-519 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 72 60 124, fax. 58 72 60 338
  REGON: 19014161200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA CERTYFIKACJI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI NORM ISO 9001:2015, 14001:2015,18001:2004 (wraz z przejściem na 45001:2018), 27001:2013 na rzecz Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa certyfikacji norm ISO 9001, 14001, 18001 (wraz z przejściem na 45001) i 27001 w lokalizacjach: Szpital Morski im. PCK w Gdyni, Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie oraz usługa certyfikacji norm ISO 9001 w lokalizacji Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych I Gruźlicy w Gdańsku 2. Przedmiotem zamówienia jest: ETAP 1 1.1. usługa certyfikacji / ponownej certyfikacji w tym przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego na zgodność wdrożonego i utrzymywanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie: działalności medycznej z wymaganiami norm: a. PN-EN ISO 9001:2009 „Systemy Zarządzania Jakością” b. PN EN ISO 14001:2005 „Systemy Zarządzania Środowiskowego” c. PN-EN ISO 18001:2004 „Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” z przejściem na PN-EN ISO 45001:2018 d. ISO/IEC 27001:2013 „Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” 1.2. wydanie w języku polskim certyfikatu potwierdzającego zgodność wdrożonego i utrzymywanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie, o którym mowa w pkt 1.1., pod warunkiem pozytywnego wyniku auditu certyfikacyjnego. Certyfikat jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego wystawienia. ETAP 2A 1.3. nadzór wdrożonego i utrzymywanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania – przeprowadzenie pierwszego auditu nadzoru. ETAP 2B 1.4. nadzór wdrożonego i utrzymywanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania – przeprowadzenie drugiego auditu nadzoru. 3. Informacje na temat Zamawiającego, w tym schemat organizacyjny, istotne z punktu widzenia procesu certyfikacji, stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Wymogi dotyczące ceny ofertowej: Cena za wykonanie ETAPU 1 (przeprowadzenie procesu certyfikacji wraz z wydaniem certyfikatu) nie może stanowić więcej niż 55 % ceny oferty za realizację całego zamówienia. Cena za wykonanie ETAPU 2A musi być taka sama jak cena za wykonanie ETAPU 2B. W przypadku zaoferowania ceny za ETAP 1 w wysokości wyższej niż 55% łącznej ceny ofertowej, lub złożenia oferty na ETAP 2A i 2B z różnymi cenami – oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zaliczek. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Projekt Umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Miejsce wykonania zamówienia: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w lokalizacjach: - Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia - Szpital im. Św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1, Gdynia - Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr. A. Jagalskiego 10, Wejherowo - Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79212110-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach