Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW EDUKACYJNYCH WRAZ Z JEGO MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO.

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-241 Gościcino, ul. Wejherowska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 672 81 23 , fax. 058 738 66 31
 • Data zamieszczenia: 2022-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie
  ul. Wejherowska 22
  84-241 Gościcino, woj. pomorskie
  tel. 058 672 81 23, fax. 058 738 66 31
  REGON: 19040338300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: (URL): https://spgoscicino.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW EDUKACYJNYCH WRAZ Z JEGO MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i artykułów edukacyjnych wraz z jego montażem i uruchomieniem dla potrzeb Zamawiającego. 2. Przedmiotowe zamówienie jest elementem projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. ,,Laboratoria Przyszłości", współfinansowanego ze $rodków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczonego na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został zawarty w Formularzu Cenowym który stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48190000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach