Przetargi.pl
Usługa cateringu dla Uczestników seminarium naukowo-dydaktycznego, konferencji naukowo-dydaktycznej oraz specjalistycznych kursów językowych realizowanych w ramach projektu: PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (81) 445 41 59 , fax. (81) 445 41 63
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14 14
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81) 445 41 59, fax. (81) 445 41 63
  REGON: 00051406400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa cateringu dla Uczestników seminarium naukowo-dydaktycznego, konferencji naukowo-dydaktycznej oraz specjalistycznych kursów językowych realizowanych w ramach projektu: PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu dla Uczestników seminarium naukowo-dydaktycznego, konferencji naukowo-dydaktycznej oraz specjalistycznych kursów językowych realizowanych w ramach projektu: PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy. Zadanie 1: Usługa cateringu dla Uczestników seminarium naukowo-dydaktycznego. Zadanie 2: Usługa cateringu dla Uczestników konferencji naukowo-dydaktycznej. Zadanie 3: Usługa cateringu dla Uczestników specjalistycznych kursów językowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach