Przetargi.pl
Usługa cateringowa zbiorowego żywienia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Obrońców Westerplatte 30

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, Juliana Ursyna Niemcewicza 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (+48) 58 775 99 69
 • Data zamieszczenia: 2022-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim
  Juliana Ursyna Niemcewicza 1
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. (+48) 58 775 99 69
  REGON: 191471932
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zso1.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa cateringowa zbiorowego żywienia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Obrońców Westerplatte 30
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu i dostarczaniu posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Obrońców Westerplatte 30, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Tom II SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15894200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Rozdział 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:7.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.7.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:7.2.2.1. Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 zł; w przypadku określenia sumy ubezpieczenia w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy ją na złote po kursie średnim danej waluty NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej zmiany.7.2.3. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach