Przetargi.pl
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Kupców Gdańskich w Sulminie

Gmina Żukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-330 Żukowo, Gdańska 52
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowo
  Gdańska 52
  83-330 Żukowo, woj. pomorskie
  REGON: 191675095
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Kupców Gdańskich w Sulminie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Kupców Gdańskich w Sulminie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach