Przetargi.pl
Usługa cateringowa - przygotowanie i dostarczanie obiadów jednodaniowych dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie od 02.09.2022 r. do 22.12.2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 65 35 519 , fax. 14 65 30 502
 • Data zamieszczenia:
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Rzepiennik Strzyżewski 400
  33-163 Rzepiennik Strzyżewski, woj. małopolskie
  tel. 14 65 35 519, fax. 14 65 30 502
  REGON: REGON 850019441
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzepiennik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa cateringowa - przygotowanie i dostarczanie obiadów jednodaniowych dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie od 02.09.2022 r. do 22.12.2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa cateringowa - przygotowanie i dostarczanie obiadów jednodaniowych dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie od 02.09.2022 r. do 22.12.2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynikato z odrębnych przepisów – Wykonawca posiada decyzję o zatwierdzeniu działalności zakładuwydaną przez właściwy terenowo Organ Inspekcji Sanitarnej w zakresie przygotowywaniaposiłków od surowca w związku ze świadczeniem usług cateringowych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach