Przetargi.pl
Usługa cateringowa - przygotowanie i dostarczanie obiadów jednodaniowych dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie od 18.01.2021 r. do 24.06.2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 65 35 519 , fax. 14 65 30 502
 • Data zamieszczenia: 2020-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Rzepiennik Strzyżewski 400
  33-163 Rzepiennik Strzyżewski, woj. małopolskie
  tel. 14 65 35 519, fax. 14 65 30 502
  REGON: 85001944100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzepiennik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa cateringowa - przygotowanie i dostarczanie obiadów jednodaniowych dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie od 18.01.2021 r. do 24.06.2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa cateringowa - przygotowanie i dostarczanie obiadów jednodaniowych dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie od 18.01.2021 r. do 24.06.2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, że posiada decyzję o zatwierdzeniu działalności zakładu wydaną przez właściwy terenowo Organ Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz świadczenia usług cateringowych
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa wypełnione i podpisane oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. oświadczenie o spełnianiu warunku zatrudnia osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1409 ze zm.) wraz z oświadczeniem, iż proporcja liczby zatrudnionych osób bezrobotnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do liczby wszystkich zatrudnionych w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 60 % - załącznik nr 4 do SIWZ. 3. oświadczenie o zatrudnieniu w okresie trwania umowy przy realizacji przedmiotu zamówienia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) - załącznik nr 6 do SIWZ. 4. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa odpowiednie dokumenty wymienione w § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 1282)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach