Przetargi.pl
Usługa całodobowej fizycznej ochrony osób, obiektu i mienia budynku szpitalnego – Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – mieszczącego się w kompleksie szpitalnym ul. Zyty 26 w Zielonej Górze.

SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  REGON: 970773231
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa całodobowej fizycznej ochrony osób, obiektu i mienia budynku szpitalnego – Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – mieszczącego się w kompleksie szpitalnym ul. Zyty 26 w Zielonej Górze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa całodobowej fizycznej ochrony osób, obiektu i mienia budynku szpitalnego – Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – mieszczącego się w kompleksie szpitalnym ul. Zyty 26 w Zielonej Górze. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do SWZ/ Formularz cenowo techniczny. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą. Wymóg zatrudniana przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę pracowników wykonujących następujące czynności: usługę całodobowej fizycznej ochrony osób, obiektów i mienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego lub za pośrednictwem odpowiednich organów kontrolowania w każdym momencie realizacji zamówienia sposobu wykonywania zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych we wzorze umowy.Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu pracownika/ów wykonującego/ych wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko zatrudnionego/ych pracownika/ów, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika/ów. Uwaga:Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SWZ i jej załącznikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach