Przetargi.pl
USŁUGA ASYSTY TECHNICZNEJ I KONSERWACJI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA MIASTEM OTAGO

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2019-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA ASYSTY TECHNICZNEJ I KONSERWACJI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA MIASTEM OTAGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – ORAGO zwanego dalej Aplikacją, eksploatowanej w Urzędzie Miasta Zielona Góra, w skład której wchodzą Baza Danych, oprogramowanie oraz podsystemy. 3.3. Usługą objęte są następujące podsystemy wchodzące w skład Aplikacji: 1. ELUD\RM Ewidencja ludności z obsługą wyborów \ rejestr mieszkańców, 2. RISS\EDICTA Rejestracja i śledzenie spraw \ elektroniczny obieg dokumentów, 3. FKJB Obsługa finansowo księgowa jednostki budżetowej, 4. FKORG Obsługa finansowo księgowa organu, 5. PNIER Naliczanie podatków od nieruchomości, 6. WNIER Windykacja podatków od nieruchomości, 7. WYBUD/ORU Wydatki budżetowe, 8. WPBUD Wpływy budżetowe, 9. KOALA Obsługa koncesji, 10. KASA Obsługa Kasy, 11. PLBUD/FKPLAN Planowanie budżetu, 12. DOCZ Obsługa dodatków mieszkaniowych, 13. SWR Obsługa Świadczeń Rodzinnych, 14. KOS Kartoteka i Obsługa Słowników, 15. NWPOJ Podatek od środków transportu, 16. OPGRU Naliczania opłat za wieczyste użytkowanie, 17. WOGRU Windykacja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, 18. OFA Obsługa zaliczki alimentacyjnej, 19. ODK Obsługa doręczeń korespondencji, 20. KADRY Kadry, 21. PŁACE Płace, 22. SOE Obsługa egzekucji komorniczych, 23. DOEN Obsługa dodatku energetycznego, 24. KSON Kompleksowy System Obsługi Nieczystości 25. KAKSON Księgowość Analityczna Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości, 26. JPK Obsługa jednolitego pliku kontaktowego, 27. ZAK Zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego, 28. GRIP Generalny Rejestr Informacji Pracownika, 29. Rodzina+ 30. ePortal (VAT Centralny) 31. 300+ 3.4. System OTAGO i Baza Danych pracują pod systemem operacyjnym MS Windows Server 2008R2. Wersja bazy danych Oracle Database Standard Edition One ver. 11.2.0.4.0 z ważną usługą software update license & suport. System został stworzony za pomocą programu Oracle Developer, 6i a także narzędzi do tworzenia aplikacji na przeglądarki internetowe. Właścicielem kodów źródłowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia. 3.5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr I.3 do SIWZ. 3.6. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 3.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o tym, że realizując usługę asysty dla aplikacji systemu OTAGO nie narusza praw majątkowych producenta ani firm trzecich (treść oświadczenia zawarta jest w załączniku nr I.1 do SIWZ. 3.8. Ze względu na charakter usługi Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72267100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach