Przetargi.pl
Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stary Sącz

Gmina Stary Sącz ogłasza przetarg

 • Adres: 33-340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 446 02 70 , fax. 18 446 02 73
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stary Sącz
  ul. Stefana Batorego 25
  33-340 Stary Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 446 02 70, fax. 18 446 02 73
  REGON: 49189311500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stary.sacz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stary Sącz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stary Sącz w zakresie i na zasadach określony w niniejszej SIWZ. 2. Zamówienie podzielone została na trzy poniżej opisane części: CZĘŚĆ 1: Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową. CZĘŚĆ 2: Opracowanie dokumentacji SZBI. CZĘŚĆ 3: Rozbudowa sprzętu informatycznego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48422000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach