Przetargi.pl
Uregulowanie gospodarki wodnej i ściekowej wraz z przebudową ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Ulanów

Gmina i Miasto Ulanów ogłasza przetarg

 • Adres: 37-410 Ulanów, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8763041 w. 32, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Ulanów
  ul. Rynek 5
  37-410 Ulanów, woj. podkarpackie
  tel. 15 8763041 w. 32, , fax. -
  REGON: 83040948800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uregulowanie gospodarki wodnej i ściekowej wraz z przebudową ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Ulanów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GLINIANKA – GMINA ULANÓW Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obejmuje rozbudowę: • wodociągu o średnicy PEØ90mm o długości L= 490,0 m z infrastrukturą towarzyszącą (hydranty, zasuwy, armaturę odcinającą, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe). • Kanalizacji sanitarnej o średnicy PVCØ200mm o długości L=180,0m z infrastrukturą towarzyszącą (studzienki kanalizacyjne, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe). Tereny na których prowadzony będzie wodociąg położone są najczęściej w obszarach rolnych wzdłuż dróg publicznych oraz terenach zabudowy. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA TANEWSKA – GMINA ULANÓW Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obejmuje rozbudowę: • wodociągu o średnicy PEØ90mm o długości L= 760,0 m z infrastrukturą towarzyszącą (hydranty, zasuwy, armaturę odcinającą, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe). • Kanalizacji sanitarnej o średnicy PVCØ200mm o długości L=820,0m z infrastrukturą towarzyszącą (studzienki kanalizacyjne, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe). Tereny na których prowadzony będzie wodociąg położone są najczęściej w obszarach rolnych wzdłuż dróg publicznych oraz terenach zabudowy. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej biegnie wzdłuż drogi powiatowej oraz granicy działek, terenach istniejącej zabudowy. Właścicielami działek są osoby prywatne, Zarząd Dróg Powiatowych Nisko oraz Gmina i Miasto Ulanów. Istniejąca zabudowa działek tj. Budynki jednorodzinne, budynek handlowo-usługowy, zostaną nienaruszone. Projektowana przepompownia ścieków „P1” zostanie posadowiona na działce nr. ew. 630, jest to działka niezabudowana, rolna o charakterze nieużytku. Budowa sieci kanalizacyjnej obejmuje: Kolektory o średnicy PVCØ200mm o długości L=510m, z infrastrukturą towarzyszącą (studzienki kanalizacyjne, studnie rozprężne, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe). Kolektory ciśnieniowe PEHD o średnicy Ø75x4,5 o długości L=462m z infrastrukturą towarzyszącą (komora połączeniowa DN1200, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe) Przepompownia ścieków DN1200 wraz z ogrodzeniem BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI KURZYNA WIELKA, KURZYNA ŚREDNIA I KURZYNA MAŁA Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej biegnie wzdłuż drogi powiatowej oraz granicy działek, terenach istniejącej zabudowy. Właścicielami działek są osoby prywatne, Zarząd Dróg Powiatowych Nisko oraz Gmina i Miasto Ulanów. Istniejąca zabudowa działek tj. Budynki jednorodzinne, budynki gospodarcze, jezdnie utwardzone zostaną nienaruszone. Projektowane przepompownie ścieków „P1” i „P2” zostaną posadowione na działkach nr. ew. 1211, 214/31, są to działki niezabudowane, rolne o charakterze nieużytku. Projektowana przydomowa oczyszczalni ścieków umieszona na działce osoby prywatnej nr ewd. 235/1. Budowa sieci kanalizacyjnej obejmuje: Kolektory o średnicy PVCØ160mm o długości L=48m, z studzienką kanalizacyjną Kolektory o średnicy PVCØ200mm o długości L=1412m, z infrastrukturą towarzyszącą (studzienki kanalizacyjne, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe). Kolektory ciśnieniowe PEHD o średnicy Ø90 o długości L=961 m z infrastrukturą towarzyszącą (studzienki rozprężne, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe) Przepompownie ścieków DN1200 kompletne wraz z ogrodzeniem Przydomowa oczyszczalnia ścieków, kompleksowa. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI BIELINY- RĘDZINY Przedmiotem niniejszej inwestycji sa roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem zadania : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci ciśnieniowej wraz z pompownią ścieków oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rędziny Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu z urządzeniami towarzyszącymi (sieć kanalizacji sanitarnej, studzienki kanalizacyjne inspekcyjne, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe) na działkach objętych opracowaniem. 2. Parametry techniczne sieci kanalizacyjnej: 2.1. Rurociągi grawitacyjne z rur PCV o średnicy 200mm - 1350,00 mb 2.2. Rura PE-HD dwuwarstwowa SN8 dn200mm 2.3. Rurociągi tłoczne z rur PE100, SDR17 ( PN10) fi 75x4,5mm 2.3. Przepompownie ścieków - 1 kpl 2.4. Studzienki kanalizacyjne systemowe - rozprężna - 1,0 szt - PVC/PP-B fi 425 - 35 kpl - PVC/PP-B fi 600 - 4 kpl 2.5 Rury osłonowe dwudzielne i przepustowe - dwudzielna fi 110mm przepustowa fi 315mm 3. Roboty ziemne Roboty ziemne w gruncie kat. III mechaniczne przy pomocy małych koparek, w miejscach zbliżeń z budynkami, skrzyżowaniami z innymi sieciami wykonać ręcznie. Wykopy o głębokości większej niż 1,50 mb należy zabezpieczyć szalunkami . Rurociągi ukladać na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasypkę do wys. 0,20 m nad rurą wykonać ręcznie ziemią wydobytą z wykopów oczyszczając ją z kamieni i innych ostrych przedmiotów. Ziemię z wykopów rozplantować, jej nadmiar wywieźć z terenu działki inwestora. - roboty wykonywane mechanicznie - 80% - roboty wykonywane ręcznie - 20 % 4. Odwodnienie W miejscach pojawienia się wody wykopy należy odwodnić filtrami z odpompowywaniem wody do pobliskich rowów. Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Ulanów wraz z ujęciem wody i modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Bieliniec - Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem obudowy dla studni głębinowych S-IV i SV Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonania rurociągów tłocznych wodociągowych, obudowy dla planowanych studni wraz z ogrodzeniem terenu, wykonania, kabli energetycznych i światłowodowych od wydzielonych działek pod budowę studni głębinowych do Stacji Uzdatniania Wody wraz z czyszczeniem studni głębinowej S-III w m. Bieliniec w ramach zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Ulanów wraz z ujęciem wody i modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Bieliniec”- Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem obudowy dla studni głębinowych S-IV i S-V. Właścicielem ujęcia wody jest Gmina Ulanów ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, w imieniu którego działa (użytkownik wieczysty) Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o., ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanów. Zakładem ubiegającym się o pozwolenie wodno-prawne jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o w Ulanowie. Działki nr. ewid. 955/17 i 955.18 na których planowane jest wykonanie obudowy dla projektowanych studni głębinowych należą do Wspólnoty Gruntowej Wsi Bieliniec. (Umowa użyczenia pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych Sp. z.o.o., ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanów a Wspólnotą Gruntową wsi Bieliniec). Celem niniejszego opracowania jest wykonanie obudowy dla studni S-IV i S-V, rurociągów tłocznych wraz z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej, kabli energetycznych i światłowodowych w m. Bieliniec. Projektowana inwestycja stanowi wsparcie jednego z głównych celów rozwojowych Gminy Ulanów jakim jest uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Ulanów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2) Pieniądzu; 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być w oryginale zdeponowane w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; zaleca się, aby poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu była dołączona do oferty. 4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank Spółdzielczy Salowa Wola Nr 80 9430 1032 4000 0303 2000 0002 z podaniem tytułu: Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Ulanów wraz z modernizacją ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Bieliniec oraz rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert) kwota wniesionego wadium będzie zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pełnomocnictwem - jeśli wymagane, 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1.1. niniejszej SIWZ, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a oraz nr 2b do SIWZ (o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków uczestniczenia w postępowania), 3) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium - jeżeli wadium wniesiono w innej formie niż wpłata na rachunek bankowy. 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym samym postępowaniu w odniesieniu do każdej z części na którą złożył ofertę wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (o ile inny wykonawca należący do tej samej grupy kapitałowej również złożył ofertę). Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach