Przetargi.pl
Przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, parkingów, chodników i oświetlenia wraz z budową miejsc postojowych w SPZZOZ w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 8 oraz budowa zjazdu z drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i naprawa dróg wewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia w SPZZOZ w Nowej Dębie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, ul. M. C. Skłodowskiej
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8462651 w. 120
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
  ul. M. C. Skłodowskiej
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 15 8462651 w. 120
  REGON: 56329800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoznowadeba.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakladów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, parkingów, chodników i oświetlenia wraz z budową miejsc postojowych w SPZZOZ w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 8 oraz budowa zjazdu z drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i naprawa dróg wewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia w SPZZOZ w Nowej Dębie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, parkingu dla 10 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych i chodników z betonowej kostki brukowej oraz odwodnienia w postaci wpustów deszczowych wraz z przykanalikiem. Lokalizację parkingu dostosowano do istniejących miejsc postojowych o nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni manewrowej – 4,00m – zgodnie z załączonymi przekrojami konstrukcyjnymi. Wzdłuż całego odcinka drogi zakłada się wymianę krawężników i obrzeży betonowych, przebudowę istniejących chodników o szerokości od 1,5m do 2,0m o nawierzchni z kostki brukowej. Komunikacja z przyległą drogą gminną będzie odbywać się budowanym zjazdem o nawierzchni z betonu asfaltowego, na styku nawierzchni bitumicznej i istn. nawierzchni drogi gminnej ułożony zostanie krawężniki betonowy 15x30 cm obniżony do poziomu jezdni na ławie z oporem z betonu C12/15, natomiast od strony pobocza zjazdu krawężnikiem betonowym 15x30 cm wystającym 12 cm posadowionym na ławie z oporem z betonu C12/15. Przebudowane zostanie również istniejące oświetlenie polegające na wymianie słupów oświetleniowych i kabli na nowe. Istniejące wpusty i przykanalik zostaną wymienione na nowe (wpusty kl.D400, przykanalik Ø200mm).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. Nr 42, poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank PKO S.A. o/Tarnobrzeg nr rachunku 07 1240 2744 1111 0000 3990 9648 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu SPZZOZ.NT.IV.382-2/20 na: Przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, parkingów, chodników i oświetlenia wraz z budową miejsc postojowych w SPZZOZ w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 8 oraz budowa zjazdu z drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i naprawa dróg wewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia w SPZZOZ w Nowej Dębie” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy. Załącznik nr 4 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Załącznik nr 7do SIWZ Zaparafowany Projekt Umowy. Kopię Wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach