Przetargi.pl
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy”

Gmina Tuszów Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-332 Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 225
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48177743720 , fax. 177743721
 • Data zamieszczenia: 2023-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuszów Narodowy
  Tuszów Narodowy 225
  39-332 Tuszów Narodowy, woj. podkarpackie
  tel. +48177743720, fax. 177743721
  REGON: 690581933
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszownarodowy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część I, 1. 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Ławnica - etap II Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości, w tym w szczególności: - roboty przygotowawcze,- roboty ziemne,- roboty drogowe,- odwodnienie wykopów,- roboty montażowe,- roboty technologiczne,- przyłącza kanalizacji sanitarnej,- kanały sanitarne grawitacyjne,- kanalizację ciśnieniową,- przepompownie ścieków,- zagospodarowanie terenu,- rurociągi tłoczne.UWAGA: z zakresu zamówienia wyłączono:- Wykonanie robót w obejmujących zlewnie przepompowni ścieków: P8, P9, P10, P11, wraz z rurociągami tłocznymi.Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) oraz dokumentacja przedmiarowa.Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część II, 2. 2. Budowa rurociągu tłocznego doprowadzającego ścieki z istniejącej pompowni ścieków SP-1 zlokalizowanej w Tuszowie Narodowym do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grochowe”Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:zamierzenie budowlane obejmuje budowę rurociągu tłocznego doprowadzającegościeki z istniejącej pompowni ścieków SP-1 zlokalizowanej na działce o nr ewid.2749/16 obrębTuszów Narodowy, do projektowanej oczyszczalni ścieków na działce o nr ewid. 1/6 obręb 0092Grochowe, gmina Tuszów Narodowy.Projektowany rurociąg tłoczny do wykonania o średnicy ϕ200PE, o długości L=1448,20m.Przekroczenie poprzeczne drogi wojewódzkiej nr 985 projektowanym rurociągiem tłocznymwg odrębnego projektu budowlanego zgodnie z pozwoleniem na budowę Wojewody Podkarpackiego.Trasę projektowanego rurociągu tłocznego w miejscowości Tuszów Narodowy i Grochowepokazano na Rys. PZT1.Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) oraz dokumentacja przedmiarowa.Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część III 3.3. „Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności 300m3 wraz z zewnętrznymi odcinkami instalacji wody w m. Jaślany”Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:- Budowa Zbiornika retencyjnego wody pitnej o poj. 300 m3, zbiornik żelbetowy monolityczny ze stropem opartym na ścianie.Przekrój zbiornika cylindryczny o średnicy wewnętrznej 8,5 m i wysokości wewnętrznej 5,5 m.Zbiornik częściowo obsypany ziemią około 0,5 m, częściowo ocieplony wełną mineralną zjednostronnym pokryciem blachą trapezową powlekaną. Płyta stropowa zbiornika ocieplona wełną mineralną w spadku grubości 10 do 20 cm i obłożona blachą trapezowa ocynkowaną i powlekaną.Zbiornik należy uzbroić:- w drabinkę zejściową ze stali nierdzewnej - wg projektu konstrukcji- kominki odpowietrzające ze stali nierdzewnej dn160mm zaopatrzone w siatkę przeciw owadom,- właz wejściowy Ø100cm podwójny z zamknięciem ze stali nierdzewnej, właz należy wyposażyćsygnalizację otwarcia, poprzez połączeniem z istniejącym systemem alarmowym,- armaturę wewnętrzną ze stali nierdzewnej (przelew, spust, napełnianie, odpływ).W ramach robót należy również wykonać: rurociągi wodociągowe między-obiektowe z rur PE100 SDR17 na ciśnienie PN10 oraz przewody między-obiektowe kanalizacyjne.Rurociąg spustowy i przelewowy poza zbiornikiem zaprojektowano z rur Ø160/9,5 mmPE100 SDR17. W ramach zaplanowanych robót przewidziano wykonanie ogrodzenia panelowego z gotowych elementów prefabrykowanych oraz ciągu pieszych od istniejącego na terenie obiektu chodnika do podstawy projektowanego zbiornika roboty obejmują również instalacje i zasilanie elektryczne – urządzenia sterujące, kable sterownicze w tym urządzenia pomiarowe.Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) oraz dokumentacja przedmiarowa.Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część IV 4.4. „Budowa kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym na wodę pitną o objętości 100m3 z zewnętrznymi odcinkami instalacji wody w miejscowości Malinie”Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikami wyrównawczym o pojemności 100m3 wraz z rurociągami spustowymi i przelewowymi dla miejscowości Malinie I i II, mieszczącej się w m. Malinie na działce nr ewid. 690/1, gmina Tuszów Narodowy.Jego dokładne usytuowanie w terenie podano na planie zagospodarowania terenu.Roboty obejmują również montaż pomp wraz z instalacjami elektrycznymi i okablowaniem.Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) oraz dokumentacja przedmiarowa.Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część V 5.5. „Budowa kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym na wodę pitną o objętości 100m3 z zewnętrznymi odcinkami instalacji wody w miejscowości Czajkowa”Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikami wyrównawczym o pojemności 100m3 wraz z rurociągami spustowymi i przelewowymi dla miejscowości Sarnów i Dębiaki, mieszczącej się w m. Czajkowa na działce nr ewid. 1268/10, gmina Tuszów Narodowy.Jego dokładne usytuowanie w terenie podano na planie zagospodarowania terenu.Roboty obejmują również montaż pomp wraz z instalacjami elektrycznymi i okablowaniem.Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) oraz dokumentacja przedmiarowa.Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część VI, 6.6. „Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w m. Malinie”Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:- roboty obejmują budowę odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej - odcinek sieci wodociągowej z rur PE100 RC φ 90 x 5,4mm SDR 17 PN10 o dł. L = 304,0 m.Odcinek sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zostanie z rur PVC-U φ 200 x 5,9 mm SN8 o długości L = 239,0 m; natomiast sieci kanalizacyjnej tłocznej wykonany zostanie z rur PE φ 63 x 3,8 mmo długości L = 142,0 m.- bud. strefowej przepompowni ścieków, która będzie posiadać zbiornik z PEHD o średnicy DN1200 w którym zamontowane zostaną dwie pompy z rozdrabniaczem .Włączenie nowoprojektowanych odcinków sieci nastąpi do istniejących sieci gminnych na działkach nr 407/11 (kanalizacja) i 407/13 (wodociąg); obręb ewidencyjny 96 – Malinie - zgodnie z Warunkami rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Malinie nr GZGK.WT.10.2022 z dn. 28.01.2022 r. wydanymi przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach.Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) oraz dokumentacja przedmiarowa.Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” Część VII7.7. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Grochowe oraz Dębiaki ”Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:- roboty przy budowie odcinka sieci wodociągowej. Projektowany jest wodociąg z rur PE 100 RC SDR11 dn90x8,2 o długości odcinka L= 725mb.Na sieci co około 160m projektowane są hydranty nadziemne dn80 (5szt.). Projektowane są na sieci zasuwy odcinające (w rejonie węzła „w5” oraz na odejściu do hydrantów) - zasuwy żeliwne kołnierzowa DN80 z miękkim uszczelnieniem z obudowa i skrzynka uliczna żeliwna.Roboty obejmują:- wykopy pod rurociąg wraz z ich zabezpieczeniem,- wykonanie podsypki piaskowej,- montaż rurociągów z armatura,- wykonanie próby szczelności,- zasypanie wykopów z równoczesna rozbiórka szalunków i zagęszczeniem zasypki,- płukanie i dezynfekcja.Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) oraz dokumentacja przedmiarowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:a) dla części 1 – 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zł i 00/100 groszy),b) dla części 2 – 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zł i 00/100 groszy),c) dla części 3 – 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy zł i 00/100 groszy),d) dla części 4 – 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100 groszy),e) dla części 5 – 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100 groszy),f) dla części 6 - 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł i 00/100 groszy),g) dla części 7 - 4 950,00 PLN (słownie: cztery tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł i 00/100 groszy),Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:nr rachunku: 15 9183 1031 2003 3000 7139 0004z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: DKP.271.04.2023 w części …… (podając numer części, której dotyczy wpłata)”Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunkubankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginałgwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lubporęczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzonezgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczycielaoraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądaniezamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związaniaofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału:6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Zamawiający wymaga:aby Wykonawca posiadał opłaconą polisę, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż:Część I: 3 500 000,00 PLN.Część II: 1 500 000,00 PLN.Część III: 1 500 000,00 PLN.Część IV: 1 500 000,00 PLN.Część V: 1 500 000,00 PLN.Część VI: 1 000 000,00 PLN.Część VII: 1 000 000,00 PLN.6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:a) dla części 1:− co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości sieci min. L=1 300 metrów bieżących,b) dla części 2:− co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie:rurociągu tłocznego doprowadzającego lub odprowadzającego ścieki o długościmin. sieci min. L= 700 mb,c) dla części 3:− co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie:zbiornika wody uzdatnionej o pojemności min. 150m3 (zbiornik żelbetowy) wraz z rurociągami wodociągowymi między-obiektowymi i instalacjami zasilającymi,d) dla części 4:− co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie:kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym na wodę pitną o objętości min. 50m3 z zewnętrznymi odcinkami instalacji wody, montażem pomp oraz instalacji i okablowania,e) dla części 5:− co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie:kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym na wodę pitną o objętości min. 50m3 z zewnętrznymi odcinkami instalacji wody, montażem pomp oraz instalacji i okablowania,f) dla części 6:− co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości sieci min. L=200 metrów bieżących.oraz co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie sieci wodociągowych, o długości sieci min. L=200 metrów bieżących.g) dla części 7:− co najmniej jedna robota budowlana polegającą na budowie, przebudowie sieci wodociągowych, o długości sieci min. L=200 metrów bieżących.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:a) w części 1:- min. jedną osobę (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeńw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.b) w części 2:- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeńw specjalności branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.c) w części 3:- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia albo inne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, alboinne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.- co najmniej jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, sanitarnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.d) w części 4:- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowaniarobotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia albo inne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, alboinne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.- co najmniej jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, sanitarnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.e) w części 5:- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowaniarobotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia albo inne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, alboinne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.- co najmniej jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, sanitarnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.f) w części 6:− min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowaniarobotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, sanitarnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.g) w części 7:− min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, sanitarnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach