Przetargi.pl
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Tuplice - etap I

GMINA TUPLICE ogłasza przetarg

 • Adres: 68-219 Tuplice, ul. Mickiewicza 27
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA TUPLICE
  ul. Mickiewicza 27
  68-219 Tuplice, woj. lubuskie
  REGON: 970770675
 • Adres strony internetowej zamawiającego: tuplice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Tuplice - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I – modernizacja sieci wodociągowej w Gminie TuplicePrzedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń, decyzji oraz pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na przywróceniu do użytkowania studni nr 5 na ujęciu wody w Rytwinach gmina Trzebiel, dobór zbiornika retencyjnego w miejscowości Drzeniów wraz z zestawem podnoszenia ciśnienia, modernizacja ujęcia wody w miejscowości Rytwiny montaż zestawu podnoszenia ciśnienia zasilającego zbiornik w Drzeniowie, wymiana zasuw wraz z montażem łączników rurowo- kołnierzowych na terenie gminy Rytwiny, w systemie: ''zaprojektuj i wybuduj".Zakres robót objętych zadaniem stanowi:a. Regeneracja ujęcia numer 5 na stacji uzdatniania wody w Rytwianach lub wykonanie nowego odwiertu pompy głębinowej jako studni rezerwowej. b. Zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika retencyjnego w miejscowości Drzeniów wraz zestawem podnoszenia ciśnienia, w celu zoptymalizowania pracy sieci wodociągowej. c. Zaprojektowanie i montaż dodatkowego zestawu postępowego w byłym pomieszczeniu rozdzielni głównej RG zapewniającego optymalizację pracy sieci wodociągowej. Zestaw hydroforowy poprzez sieć Grawitacyjną będzie zasilał zbiornik w miejscowości Drzeniów w celu zapewnienia wody pod odpowiednim ciśnieniem i ilości mieszkańcom gminy Tuplice.d. Wymiana zasuw na węzłach wodociągowych na terenie gminy TupliceSzczegółowy zakres prac i robót został wyszczególniony w załączniku nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części I oraz w Załączniku nr 10a do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dla Części I.Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń, decyzji oraz pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na „Modernizacja 13 przepompowni sieci kanalizacja sanitarnej na terenie miejscowości Tuplice i Cielmów w ramach zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Tuplice - etap I” w systemie: ''zaprojektuj i wybuduj".Szczegółowy zakres prac i robót został wyszczególniony w załączniku nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części II oraz w Załączniku nr 10b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dla Części II.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Tuplice - etap I” – zakres określony w Części I i Części II zamówienia realizowany z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.1. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy m.in.:1) przedłożenie Zamawiającemu pisemnej opinii o dokumentacji projektowej na podstawie której ma być realizowana inwestycja w szczególności w zakresie zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów budowlanych oraz STWiORB,2) nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanym obejmującymi swym zakresem Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Tuplice - etap ICZĘŚĆ IV - wymiana wodomierzy z odczytem radiowym na terenie całej Gminy Tuplice wraz z systemem radiowego odczytu danych oraz zakup systemu do rozliczania zużycia wody na zadaniu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Tuplice - etap I”CZĘŚĆ V - dostawa koparko-ładowarki na zadaniu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Tuplice - etap I”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232150-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert;:a) dla Części nr I w kwocie 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)b) dla Części nr II w kwocie 15 000,00 zł, (słownie: piętnaście tysięcy złotych)c) dla Części nr IV w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)d) dla Części nr V w kwocie 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolności technicznej lub zawodowej:- Wykonawca każdego z Części (nr I, nr II i nr IV i nr V) spełni warunek udziału w postępowaniu specyficzny dla tego zadania w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że:a) składający ofertę dla Części nr I (roboty budowlane) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:zadania związane z budową lub rozbudową lub modernizacją sieci wodociągowych o wartości minimum 500 000,00 zł brutto.b) składający ofertę dla Części nr I (roboty budowlane) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:zadania związane z budową lub rozbudową lub modernizacją pompowni ścieków lub sieci kanalizacyjnej o wartości minimum 500 000,00 zł bruttoc) składający ofertę dla Części nr IV (roboty budowlane) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:co najmniej jedną dostawę wodomierzy z nakładka radiową w ilości 1000 wodomierzy statycznych.d) składający ofertę dla zadania nr V (dostawa/usługa) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:co najmniej jedną dostawę, koparko-ładowarki.- Wykonawca Części nr I i Części nr II spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli będzie dysponował:Kierownikiem budowy posiadającym:a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021r., poz. 1646),b) minimum 3 letnie doświadczenie (licząc od daty wpisu na listę członków danej izby) w kierowaniu:- dla Części I - co najmniej dwoma robotami budowlanymi związanymi z budową sieci wodociągowej- dla Części II co najmniej dwoma robotami budowlanymi związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej.c) Projektanta – branży sanitarnej (dla Części I i Części II)– posiadającego co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu podobnych do niniejszego przedmiotu zamówienia (po uzyskaniu uprawnień), polegające na wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych, których przedmiotem była modernizacja lub budowa lub przebudowa lub rozbudowa sieci lub na sieci wodociągowych lub/i kanalizacyjnych, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego.- Wykonawca Części nr III spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki Inspektora Nadzoru, posiadająca uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku Inspektora Nadzoru.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach