Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa gazu do Ośrodka Wypoczynkowego Leśnik w Łagowie w okresie od 01.04.2023 r do 31.12.2023 r.

Nadleśnictwo Świebodzin ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, Wojska Polskiego 3
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48 68 382 20 01 , fax. +48 68 382 39 26
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Świebodzin
  Wojska Polskiego 3
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. +48 68 382 20 01, fax. +48 68 382 39 26
  REGON: 970040209
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://swiebodzin.zielonagora.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu do Ośrodka Wypoczynkowego Leśnik w Łagowie w okresie od 01.04.2023 r do 31.12.2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa – obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) o minimalnej wartości ciepła spalania 34 MJ/m³, w okresie od dnia 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r., do jednego punktu odbioru. Grupa taryfowa obecnego dostawcy paliwa gazowego EWE: G-2 Grupa taryfowa Operatora G-2. Moc 275 kWh/h.2. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego – Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik” położony w Łagowie, ul. Bolesława Chrobrego 10, 66-220 Łagów. Nr punktu poboru 14591.3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:a)Ogrzewanie pomieszczeń ww. obiektu;b)Podgrzewanie wody użytkowej dla ww. obiektu;c)Przygotowywanie posiłków.4. Łączne szacunkowe zapotrzebowanie na kompleksową dostawę paliwa gazowego wynosi 369 000 kWh w okresie przedmiotu zamówienia. 5.Wskazane zużycie gazu jest wartością szacunkową służącą jedynie do porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanych wyżej ilościach. Wykonawca nie będzie rościł sobie żadnych praw z tytułu nie pobrania szacunkowej ilości gazu. Ilość zakupionego gazu w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 6.Rozliczenie ilości dostarczonego gazu ziemnego może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie rzeczywistych wskazań układu pomiarowego w okresach ustalonych przez danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Zamawiający nie akceptuje jakichkolwiek rozliczeń na zasadach faktur VAT zaliczkowych, prognozowych czy szacunkowych.7.Obecnie dostawy paliwa gazowego realizowane są przez EWE energia Sp. z o.o.8.Zamawiający nie korzysta z ofert promocyjnych i promocji lojalnościowych.9. Wykonawca nie ma obowiązku wypowiadania obecnej umowy. Obecna umowa zostanie wypowiedziana przez Zamawiającego.10. Warunkiem rozpoczęcia dostawy jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy – proponowane postanowienia umowy będą przewidywać warunki zmiany umowy w zakresie terminu jej realizacji.11. Paliwo gazowe zużywane będzie na potrzeby odbiorcy końcowego z przeznaczeniem na cele opałowe. Zamawiający nie jest zwolniony z akcyzy w związku z przeznaczeniem zamawianego paliwa gazowego do celów opałowych. 12.W przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnych Wykonawca musi współpracować z właściwym Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP) oraz Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) w zakresie świadczenia usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego, na zasadach określonych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 13. Gaz ziemny powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1158) oraz zgodnie z Polskimi Normami.14. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do:1)zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego umowy kompleksowej właściwemu OSD w celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami,2) reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy.15.Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad ochrony środowiska.16.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na zasadach określonych poniżej w pkt 17-20. Oferta równoważna musi być zgodna z minimalnymi wymaganiami, określonymi w pkt 1-15 powyżej.17.We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne" (m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.18. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.19.Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 us.t 1 pkt 2 i ust. 3 PZP), jest obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ.20.Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 6 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest obowiązany udowodnić w ofercie, że dostawa spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego.21.Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia.22.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 23.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1) pkt 7) PZP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.),b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej OSD albo,c) aktualną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 8 SWZ.3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 1 powyżej powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 1 ppkt 2 powyżej winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 powyżej, będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach