Przetargi.pl
Uporządkowanie dospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy

Urząd Miejski w Golinie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-590 Golina, ul. Nowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2418095 w. 50, 51 , fax. 063 2418095
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Golinie
  ul. Nowa 1 1
  62-590 Golina, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2418095 w. 50, 51, fax. 063 2418095
  REGON: 00052804300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporządkowanie dospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sieci wodociągowej w msc. Kolno, Myśliborskie Holendry, Węglewskie Holendry o długość 12061,0mb z rur PVC-U PN-10 SDR 26 dn 110, dn 90 i PE dn63 Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej; -zasuwy typu E4000 dn 100, dn 80, dn 50 wraz z obudową i skrzynką uliczną - hydranty p. poż. nadziemne dn 80 - przejścia pod rowami i drogami w rurach ochronnych stalowych dn 273/8mm Przyłącza wodociągowe z rur PE PN -10 SDR 17 dn 63, dn 32, dn 40,dn50-65 szt/6147,0mb, Przejścia przyłączy pod drogami w rurach ochronnych dn 89/8 mm Wykopy przewiduje się wąskoprzestrzenne z pełnym umocowaniem ścian. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowo o długości 3297 mb, oraz przyłącza wodociągowe 242 mb, przyłącza wodociągowe na posesjach 113mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wniesienia w wadium w wysokości 50 000.00zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach