Przetargi.pl
UMW/AZ/PN-35/16 Sukcesywna dostawa drukarek komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 784 11 74; 784 11 73 , fax. 71 784 00 45
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  ul. Pasteura 1 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 784 11 74; 784 11 73, fax. 71 784 00 45
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UMW/AZ/PN-35/16 Sukcesywna dostawa drukarek komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drukarek komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od dnia podpisania umowy do dnia udzielenia zamówienia łącznie na kwotę równą cenie oferty, wybranej w postępowaniu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Oferta musi dotyczyć drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych przedstawionych parametrycznie i ilościowo w Arkuszu Informacji Technicznej (wzór - załącznik nr 2 do SIWZ), spełniających, co najmniej ustalone parametry graniczne. Podane w Arkuszu ilości stanowią jednak tylko prognozę, potrzebną do porównania ofert. W toku realizacji umowy Zamawiający będzie zamawiał drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne w ilościach zgodnych z rzeczywistymi potrzebami Użytkowników. Warunki gwarancyjne i serwisowe, określone przez Zamawiającego, na jakich dostarczany będzie przedmiot zamówienia: - przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia usterki - naprawa gwarancyjna dokonana będzie w terminie do 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. - w przypadku napraw dłuższych niż 2 dni Wykonawca dostarczy Użytkownikowi, na czas naprawy sprzęt zastępczy - równoważny - trzy naprawy tego samego podzespołu w okresie gwarancyjnym kwalifikują sprzęt do wymiany na nowy - równoważny, Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przedstawione w projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga by oferowane urządzenia posiadały świadectwa dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tj. znak CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór - załącznik nr 1 do SIWZ) ogólną cenę realizacji przedmiotu zamówienia wraz z dostawą do miejsca użytkowania oraz gwarancją. Drukarki wymienione w Arkuszu Informacji Technicznej będą mogły być kupione z podatkiem VAT 0% po uzyskaniu przez Zamawiającego potwierdzenia Ministra Zdrowia. Jednak w składanej ofercie, przy obliczaniu ceny każdej pozycji jak i wartości ogólnej, należy uwzględnić podatek VAT obowiązujący na dzień składania ofert
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302321005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na drukarki i urządzenia wielofunkcyjne wymienione w Arkuszu Informacji Technicznej pod nr 1, 2, 3, 6, 7 i 8 (min. 36 miesięcy)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umed.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach