Przetargi.pl
Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych

Gmina Trąbki Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-034 Trąbki Wielkie, Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48586828323 , fax. +48586828319
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trąbki Wielkie
  Gdańska 12
  83-034 Trąbki Wielkie, woj. pomorskie
  tel. +48586828323, fax. +48586828319
  REGON: 19167506600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://trabkiw.ug.gov.pl/zamowienia-publiczne-k/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg gminnych z płyt drogowych oraz kostki betonowej. Zamówienie podzielone jest na 3 części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości dla części na którą składa ofertę: Część 1 – 14.000,00 Część 2 – 10.000,00 Część 3 – 6.000,00
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz "Oferta" - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy ( wykonawców występujących wspólnie), w przypadku , gdy ofertę składa pełnomocnik, 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia - stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 4) dowód wniesienia wadium 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy , jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24.ust.1 pkt 23 ustawy, sporządzonego i wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach