Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy pieczywa do Zakładu Karnego w Czarnem oraz Oddziału Zewnętrznego Złotów

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 77-330 Czarne, ul. Pomorska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 330 830
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Pomorska 1
  77-330 Czarne, woj. pomorskie
  tel. 598 330 830
  REGON: 31992536001000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy pieczywa do Zakładu Karnego w Czarnem oraz Oddziału Zewnętrznego Złotów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa: chleb wiejski, chleb pszenny, chleb razowy, bułka tarta w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r., dla: a) Zakładu Karnego w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne,  w szacunkowej ilości dla: chleb wiejski: 151 000 kg w okresie trwania umowy; chleb pszenny: 40 000 kg, w okresie trwania umowy; chleb razowy: 9 005 kg, w okresie trwania umowy b) Odział Zewnętrzny Złotów, ul. Plac Kościuszki 3, 77-400 Złotów - w szacunkowej ilości dla: chleb wiejski: 17 000 kg, w okresie trwania umowy; chleb pszenny: 1 000 kg, w okresie trwania umowy; chleb razowy: 5 kg; w okresie trwania umowy; bułka tarta: 50 kg w okresie trwania umowy;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ); 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ) i Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (Załącznik nr 3 do SIWZ), o których mowa w rozdziale V, (art. 25 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. - Prawo zamówień publicznych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach