Przetargi.pl
Ul. Tartaczna - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Gmina Piła ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, Pl. Staszica 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2126210 , fax. 067 2123566
 • Data zamieszczenia: 2012-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piła
  Pl. Staszica 10 10
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2126210, fax. 067 2123566
  REGON: 00063833000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.pila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ul. Tartaczna - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na ul. Tartacznej - odcinek od istniejącego przebiegu ul. Tartacznej do ul. Koszykowej w zakresie nawierzchni jezdni wraz z okrawężnikowaniem i odwodnieniem; długość tego fragmentu drogi to ok. 120 mb. W ramach przedmiotu zamówienia należy uwzględnić połączenie z istniejącymi elementami infrastruktury drogowej i pieszej w ul. Tartacznej i Koszykowej. W ramach przedmiotu zamówienia należy rozwiązać projektowo kolizje z istniejącymi mediami, w szczególności z kablami elektroenergetycznymi, wcześniej należy uzyskać wszelkie niezbędne warunki techniczne na usunięcie kolizji, rozwiązać kwestie odwodnienia, zaprojektować zieleń przyuliczną. W ramach powyższego zadania do projektanta należy także, w szczególności: 1. uzyskanie podkładu geodezyjnego - mapy do celów projektowych; 2. uzyskanie oraz przekazanie Zamawiającemu 1 egz. mapy własnościowej oraz wypisów z rejestru gruntów, z których wynikać będzie własność działek, na których prowadzone będą roboty; 3. dokonanie wizji lokalnej oraz inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym istniejących drzew i krzewów, zjazdów do nieruchomości, istniejących ogrodzeń itd. Należy dostarczyć Zamawiającemu dokumentację fotograficzną stanu istniejącego w formie wydruku i na nośniku, np. płyta CD; 4. uzyskanie wszelkich wymaganych warunków technicznych oraz uzgodnień; 5. pozytywne uzgodnienie projektu z między innymi Zarządem Dróg i Zieleni w Pile, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piły, MWiK, gestorami mediów w kolizji; 6. Pisemne informowanie Zamawiającego o postępach prac - wymaga się raportu co 2 tygodnie, informowanie o zaistniałych problemach oraz w razie potrzeby dokonywanie stosownych uzgodnień i weryfikacji. Brak przedłożenia stosownego raportu o postępach prac lub brak postępów w pracach projektowych może być przesłanką do wypowiedzenia umowy Wykonawcy; 7. uzyskanie protokołu ZUD; 8. wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji. W trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót projektant zobowiązany jest dostarczyć odpowiedź na zgłoszone pytania w czasie do 3 dni od terminu zgłoszenia. W czasie wykonywania robót projektant zobowiązany jest do przygotowania odpowiedzi na zgłoszone problemy techniczne w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia problemu; 9. uwzględnienie w projekcie w formie wytycznych, kwestii związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na etapie wykonawstwa robót budowlanych; 10. uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych lub dokonanie stosownych, wymaganych prawem zgłoszeń. Dokumentacja techniczno-kosztorysowa winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej z uwzględnieniem wytycznych zawartych w niniejszej Specyfikacji. Każdą dokumentację techniczną należy dostarczyć wraz ze spisem zawartości w następujących ilościach egzemplarzy: Projekty budowlano-wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże - 6 egz. Projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz. Przedmiary robót - 2 egz. Kosztorysy nakładcze - 2 egz. Kosztorysy inwestorskie - 2 egz. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz. Całość dokumentacji w wersji elektronicznej na nośnikach elektronicznych, np. na płytach CD - 2 komplety. Jeden komplet to trzy nośniki elektroniczne: jeden nośnik winien zawierać SST oraz przedmiary i kosztorysy ofertowe, drugi nośnik winien zawierać przedmiary i kosztorysy inwestorskie, trzeci nośnik winien zawierać dokumentację techniczną (część rysunkowa i opisowa) wraz z warunkami technicznymi i uzgodnieniami. Całość dokumentacji na nośnikach elektronicznych winna być zapisana w powszechnie znanych programach m.in. graficznych, skompensowana do możliwie najmniejszych rozmiarów pojemnościowych. Wykonawca winien dołożyć najwyższej staranności w celu prawidłowego sporządzenia oferty, a zwłaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej dla realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pila.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach