Przetargi.pl
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż elektronicznych depozytorów na klucze, dostawę sejfów klasy A,B,C, urządzeń do wykrywania telefonów komórkowych, depozytorów na telefony komórkowe.

Jednostka Wojskowa nr 3293 ogłasza przetarg

 • Adres: 62-430 Powidz, ul. Witkowska 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 277 44 71 , fax. 63 277 41 00, 2774111
 • Data zamieszczenia: 2012-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa nr 3293
  ul. Witkowska 8 8
  62-430 Powidz, woj. wielkopolskie
  tel. 63 277 44 71, fax. 63 277 41 00, 2774111
  REGON: 31018885400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.33blot.sp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż elektronicznych depozytorów na klucze, dostawę sejfów klasy A,B,C, urządzeń do wykrywania telefonów komórkowych, depozytorów na telefony komórkowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1: Dostawa i montaż dwóch depozytorów kluczy: jednego depozytora kluczy w budynku nr 1 kompleks 0925 oraz jednego depozytora kluczy w budynku nr 18 kompleks 4204 - szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie nr 2: Dostawa sejfów klasy A, B, C (szaf stalowych na dokumenty niejawne) - szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ, Zadanie nr 3: Dostawa wykrywaczy telefonów komórkowych - szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 4: Dostawa depozytorów na telefon komórkowy - szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 44421720-0 skrytki 44421300-0 sejfy 31642000-8 elektroniczna aparatura do wykrywania 3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę zadań, z uwzględnieniem podziału zakresu zamówienia na 4 zadania. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane z poszczególnych zadań pozycje.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 444217200
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.33blot.sp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach