Przetargi.pl
udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie powtórzenia podobnych robót budowlanych w stosunku do umowy z dnia 15 stycznia 2019 r. nr RGKiM.272.39.2018.I.AR na realizację zadania pn.: „Budowa, modernizacja ulic, dróg gruntowych, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Puck w podziale na IV części. Część I – Nawierzchnie kamienne.

Gmina Miasta Puck ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. 1 Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6730500, 6730534 , fax. 586 730 533
 • Data zamieszczenia: 2021-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Puck
  ul. 1 Maja 13
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 58 6730500, 6730534, fax. 586 730 533
  REGON: 19167543900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.miastopuck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie powtórzenia podobnych robót budowlanych w stosunku do umowy z dnia 15 stycznia 2019 r. nr RGKiM.272.39.2018.I.AR na realizację zadania pn.: „Budowa, modernizacja ulic, dróg gruntowych, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Puck w podziale na IV części. Część I – Nawierzchnie kamienne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa, modernizacja ulic, dróg gruntowych, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Puck w zakresie nawierzchni kamiennych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach