Przetargi.pl
Udzielenie wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 3 850 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

Gmina Zbąszyń ogłasza przetarg

 • Adres: 64-360 Zbąszyń, Por. Żwirki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 683 866 009 , fax. 683 846 010
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbąszyń
  Por. Żwirki 1
  64-360 Zbąszyń, woj. wielkopolskie
  tel. 683 866 009, fax. 683 846 010
  REGON: 97077071200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbaszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 3 850 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówieniem jest: Udzielenie wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 3 850 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek. 2. Warunki odnośnie udzielenia kredytu: 2.1. Wykorzystanie kredytu w 3 transzach: • I transza w wysokości 1 000 000 zł - planowane uruchomienie w październiku 2019 r. • II transza w wysokości 1 850 000 zł - planowane uruchomienie w listopadzie 2019 r. • III transza w wysokości 1 000 000 zł - planowane uruchomienie w grudniu 2019 r., nie później niż do dnia 20.12.2019 r. Transze kredytu zostaną uruchomione na podstawie pisma – wniosku o uruchomienie podpisanego przez Skarbnika Gminy lub osobę przez niego upoważnioną. 2.2. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2030 r. 2.3. Karencja w spłacie kredytu: do dnia 19.12.2021 r. 2.4. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy lub osoby upoważnionej do złożenia kontrasygnaty. 2.5. Spłata kredytu wg harmonogramu rozpisanego w rozdz. III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. 2.6. Spłata odsetek w okresach kwartalnych do 20-go dnia miesiąca następującego po kwartale. Bank zawiadomi na piśmie Kredytobiorcę, każdorazowo do dnia 10 –go następującego po zakończonym okresie odsetkowym, o wysokości naliczonych za dany kwartał odsetek od wykorzystanego kredytu. 2.7. Oprocentowanie kredytu ustalane w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę banku (ustaloną na podstawie złożonej oferty) jednak nie wyższe niż 6,5%. Należy zastosować rzeczywisty kalendarz odsetkowy, tj. miesiąc – rzeczywista liczba dni a rok – 365/366 dni (z uwzględnieniem lat przestępnych). 2.8. Stawka bazowa WIBOR 3M, określana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 3M, obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca, poprzedzającego dany okres odsetkowy. Ustalona stawka bazowa będzie obowiązywać w okresie od pierwszego do ostatniego dnia stanowiącego dany okres odsetkowy. Spłata następować będzie za okresy kwartalne. 2.9. Marża banku jest stała w całym okresie kredytowania. 2.10. W przypadku płatności odsetkowych i rat kapitałowych przypadających na wolny dzień od pracy należy przyjąć, że płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. 2.11. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są od kwoty aktualnego zadłużenia. 2.12. Spłata odsetek i rat będzie następować przelewem. 2.13. Za datę spłaty kredytu i odsetek rozumie się datę wpływu środków na rachunek kredytowy. 2.14. Odsetki od udzielonego kredytu będą stanowić jedyne wynagrodzenie banku. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z obsługą kredytu. 2.15. Wyklucza się założenie rachunku bieżącego w banku Wykonawcy. 2.16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty kapitału w okresie obowiązywania umowy po wystąpieniu z wnioskiem do banku, co najmniej 7 dni przed planowaną spłatą. Powyższe spowoduje ponowne przeliczenie wielkości rat kapitałowych (uzgodnionych z Zamawiającym) i rat odsetkowych oraz przesłanie przez bank nowego harmonogramu spłaty kredytu. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu aneksowania umowy, w tym w szczególności z tytułu zmiany harmonogramu spłaty kredytu lub z tytułu niewykorzystania całości kredytu. 2.17. Zamawiający zastrzega sobie prawo renegocjacji kwot i terminów spłaty kapitału. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych powyżej – stanowią one istotne warunki wykonania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy spełnią warunek jeżeli wykażą, że: posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także na realizacje usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 roku poz. 2187 z późn. zm.). Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć: 1) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 2) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – formularz nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach