Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla zadania inwestycyjnego obejmującego remont elewacji (wraz z renowacją lub wymianą stolarki drzwiowej i okiennej oraz pozostałymi niezbędnymi robotami) w budynku Wagi Miejskiej w Poznaniu przy ul. Stary Rynek 2, uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 2. Budynek Wagi Miejskiej zlokalizowany przy ul. Stary Rynek 2 powstał w 1959 r. W 1971 roku został wpisany do zespołu zabytkowego nr rejestru A 195 „Zespół urbanistyczno – architektoniczny rynku wraz z kompleksem budynków. Budynek znajduje się na terenie na którym obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Staromiejski” - uchwała zatwierdzająca XCIII/1055/III/2002 z dnia 09.07.2002 r., opublikowane w Dz.U.W.W. nr 111/2002 poz. 3102 z dnia 06.09.2002 r. (ozn. załącznika graficznego dla ww. planu Uz2, Ka12). Budynek składa się z części głównej – Waga Miejska oraz części zajętej przez restaurację „Bamberka”. 3. Sporządzając dokumentację projektową należy uwzględnić planowany zakres robót budowlanych: 1) Remont elewacji budynku z odtworzeniem detali oraz kolorystyki zgodnie z zaleceniami Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2) Renowację lub wymianę stolarki drzwiowej i okiennej z zachowaniem podziałów i detali historycznych w zależności od wskazań ekspertyzy technicznej i programu robót konserwatorskich. 3) Renowację schodów wejścia głównego wraz z uzgodnieniem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. 4) Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji – więźby stalowej dachu. 5) Na stropie poddasza należy wykonać roboty przywracające prawidłową izolacyjność cieplną stropu (uporządkowanie wełny mineralnej oraz uzupełnienie ubytków) oraz naprawa lub wykonanie nowych pomostów roboczych). 6) Renowacja komina w części ponad dachem (naprawa lub ułożenie na nowo tynku); 7) Renowacja obmurówki studzienek naświetli piwnicznych. Sporządzając dokumentację projektową należy uwzględnić objęte odrębnym zadaniem inwestycyjnym roboty polegające na izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku Wagi Miejskiej. Ponadto w obszarze Starego Rynku zaplanowane są roboty, których celem jest renowacja nawierzchni Starego Rynku. 4. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: Zamawiający przyjmuje założenie, że zakres prac projektowych obejmuje dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej, oraz uzyskania zatwierdzenia przedmiotowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), lub uzyskaniem zaświadczenia właściwego organu architektoniczno – budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania przedmiotowych robót remont elewacji (wraz z renowacją lub wymianą stolarki drzwiowej i okiennej oraz pozostałymi niezbędnymi robotami) w budynku Wagi Miejskiej w Poznaniu przy ul. Stary Rynek 2: 1) Ekspertyza techniczna wraz z oceną stanu technicznego elementów budynku uwzględniająca zakresem roboty budowlane objęte przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym (ocena ścian budynku, ocena konstrukcji dachu budynku, schody zewnętrzne, stolarka zewnętrzna (drzwi, okna). Ekspertyza w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powinna zawierać zalecenia. 2) Inwentaryzacja elementów budynku związana zakresem z robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym (elewacje – ściany zewnętrzne budynku, schody zewnętrzne, dach, stolarka zewnętrzna (drzwi, okna). 3) Program prac konserwatorskich (może zaistnieć potrzeba wykonania badań stratygraficznych). 4) Projekt zagospodarowania terenu. 5) Pozwolenia konserwatorskiego dla projektowanego zakresu robót budowlanych. 6) Projekt budowlano-wykonawczy (architektonoczno – budowlany) uwzględniający zalecenia ekspertyzy technicznej oraz wytyczne Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. 7) Kosztorys inwestorski dla poszczególnych robót budowlanych objętych przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. 8) Przedmiar robót dla poszczególnych zakresów robót. 9) Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót w oparciu o ww. dokumentację projektową. 10) Ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskania zaświadczenia właściwego organu architektoniczno – budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania przedmiotowych robót. 5. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 6. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu usługi do przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zapisy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń, dopisania „lub równoważne” oraz określenia parametrów materiałów lub urządzeń, których spełnienie będzie powodowało uznanie, że zaoferowane materiały lub urządzenia są równoważne. Wykonawca zaproponuje zapisy dotyczące aspektów środowiskowych, zgodne z art. 91 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które oprócz ceny, między innymi, będą stanowiły kryterium oceny ofert na etapie prowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; b) Wypełnione i podpisane Opracowanie – załącznik nr 1a do SIWZ; c) Wypełnione i podpisane Oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ; d) Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 i 5 do SIWZ – jeśli dotyczy; e) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach