Przetargi.pl
Udzielenie w 2011 r. kredytu długoterminowego w kwocie 3 045 032,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację inwestycji Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich- Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich- Gmina Biała Piska.

Gmina Biała Piska ogłasza przetarg

 • Adres: 12-230 Biała Piska, Plac Adama Mickiewicza 25
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 4241350, 4241363 , fax. 0-87 4241351
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biała Piska
  Plac Adama Mickiewicza 25 25
  12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-87 4241350, 4241363, fax. 0-87 4241351
  REGON: 79067149000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialapiska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie w 2011 r. kredytu długoterminowego w kwocie 3 045 032,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację inwestycji Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich- Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich- Gmina Biała Piska.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 045 032,00 zł (słownie złotych: trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści dwa 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację inwestycji Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich- Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich- Gmina Biała Piska. 3.2 Okres wykorzystania kredytu do 15 grudnia 2011 roku (udostępnienie kredytu). 3.3 Wykorzystanie kredytu bezgotówkowo. 3.4 Termin spłaty rat kredytu od stycznia 2013 roku do grudnia 2018 roku w ratach miesięcznych (każda po 42 292,00 zł, ostatnia 42 300,00 zł), płatnych na koniec miesiąca. 3.5 Termin spłaty odsetek od stycznia 2012 roku do grudnia 2018 roku w ratach miesięcznych płatnych na koniec miesiąca. 3.6 Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej; stopa procentowa ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 1 M miesiąca poprzedzającego spłatę rat kredytu i odsetek plus marża banku w punktach procentowych (do wyliczenia ceny należy przyjąć stawkę WIBOR 1M jako stawkę średnią dla terminu jednomiesięcznego z okresu jednego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres złożenia oferty (na dzień 31 października 2011 r.) plus marża banku w punktach procentowych. Bez prowizji za udzielenie kredytu. 3.7 Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco. 3.8 Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości bądź części bez dodatkowych opłat i prowizji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialapiska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach