Przetargi.pl
Udzielenie kredytu krótkoterminowego Gminie Ostrów.

Gmina Ostrów ogłasza przetarg

 • Adres: 39-103 Ostrów, Ostrów
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (017) 745 11 60 , fax. (017) 745 11 60
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ostrów
  Ostrów 225
  39-103 Ostrów, woj. podkarpackie
  tel. (017) 745 11 60, fax. (017) 745 11 60
  REGON: 69058195600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrow.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu krótkoterminowego Gminie Ostrów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 groszy) na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Ostrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach