Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Żórawina

Gmina Żórawina ogłasza przetarg

 • Adres: 55-020 Żórawina, ul. Kolejowa 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3165157 , fax. 71 7234900
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żórawina
  ul. Kolejowa 6 6
  55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3165157, fax. 71 7234900
  REGON: 93193514100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Żórawina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego na pokrycie planowego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Żórawina. Kredyt w wysokości 2.000 000,00 . Waluta kredytu: złoty polski PLN. Okres wykorzystania kredytu sukcesywnie, od dnia podpisania umowy, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Kredyt może być wykorzystany w całości lub w części bez dodatkowych kosztów, które będą ustalone do wysokości faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Do złożenia oferty należy przyjąć następujące terminy i kwoty realizacji kredytu: 31.12.2015 - 2000 000,00 okres spłaty- 5 lat- karencja do 20 marca 2017 r. Harmonogram spłat: 20 marca każdego roku, 20 maja każdego roku,20 września każdego roku, 20 listopada każdego roku. Spłata realizowana bedzie na podstawie każdorazowego pisemnego zawiadomienia przesłanego przez bank. Zawiadomienie będzie zawierało następujące dane:ratę kapitałową do zapłaty, aktualną wysokość stopy procentowej, kwotę odsetek, kwotę do zapłaty, termin zapłaty, marża. Spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnego wykorzystania kredytu na podstawie harmonogramu spłat począwszy od marca 2016 r.Harmonogram spłat: 20 marca każdego roku, 20 maja każdego roku, 20 września każdego roku, 20 listopada każdego roku. Spłata realizowana na podstawie każdorazowego pisemnego zawiadomienia zgodnie z wytycznymi okres ślonymi wyżeju. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągnietego kredytu.. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym do wyznaczonej dacie spłaty.. Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów miedzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej powiększone o stałą w okresie kredytowania marżę. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikajaca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.. Zamawiający zastrzega mozliwość wcześniejszej spłaty kredytu w części lub w całości bez dodatkowych kosztów. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone bedą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. Prowizja od udzielonego kredytu płatna jednorazowo w dniu wypłaty kredytu. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza, marża oraz oprocentowanie. Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco. W przypadku niepełnego wykorzystania kredytu Wykonawcy nie bedzie należne żadne dodatkowe wynagrodzenie.. Kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem Zamawiajacego. W celu wyliczenia oferowanej ceny Wykonawcy uwzględnią średnią miesięczną WIBOR dla miesiąca listopada 2015 roku 1,67 %. Zamawiajacy zastrzega możliwość uniewaznienia przetargu w przypadku braku pozytywnej opinii o zaciagnieciu zobowiązania otrzymanej z Ministerstwa Finansów Departament Gwarancji i Poręczeń..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zorawina.bip.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach