Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin w roku 2013

Gmina Skomlin ogłasza przetarg

 • Adres: 98-346 Skomlin, ul. Trojanowskiego 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8864477 , fax. 043 8864477 w. 13
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skomlin
  ul. Trojanowskiego 1 1
  98-346 Skomlin, woj. łódzkie
  tel. 043 8864477, fax. 043 8864477 w. 13
  REGON: 73093473700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin w roku 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.300.000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych), przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin na rok 2013, na następujących warunkach: Okres kredytowania ustala się na lata 2013 - 2020,Karencja w spłacie kredytu ustalona do dnia 30.01.2017r, Spłata kapitału następować będzie w okresach miesięcznych ustalonych w harmonogramie, począwszy od dnia 31.01.2017r.; datę wymagalności rat kapitałowych ustala się na ostatni dzień miesiąca, którego rata dotyczy. Harmonogram spłat stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji. W przypadku gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty i odsetek kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym, po wyznaczonej dacie, Wykonawca uruchomi środki kredytu w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, okres spłaty kredytu wynosi 8 lat (lata 2013 - 2020) zgodnie z harmonogramem spłat - załącznik nr 4 do SIWZ, Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej wysokości kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia wykonawcy o wcześniejszej spłacie kredytu lub jego części. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych oraz stałej marży wykonawcy. Dla ustalenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 1M na dzień 25.03.2013r. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. Odsetki będą naliczane na bazie 365 dni w roku, przy czym w miesiącu przyjmuje się liczbę dni przypadających w danym miesiącu, a każdy dzień za 1/365 część roku. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne nie później niż ostatniego dnia roboczego miesiąca za który zostały naliczone. Prowizja będzie zapłacona w dniu postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, od całej kwoty kredytu. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skomlin.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach