Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Gminy Czudec

Gmina Czudec ogłasza przetarg

 • Adres: 38-120 Czudec, ul. Starowiejska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 71 72 100 , fax. 17 71 72 131
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czudec
  ul. Starowiejska 6
  38-120 Czudec, woj. podkarpackie
  tel. 17 71 72 100, fax. 17 71 72 131
  REGON: 69058217000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czudec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Gminy Czudec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 2 726 250,00 PLN z przeznaczeniem: - kwoty 410 550,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Czudec, - kwoty 2 315 700,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Czudec. 2.2. Plan spłaty kredytu został przedstawiony w załączniku nr 5 tj. „Formularz obliczenia ceny kredytu”. 2.3. Udzielony kredyt oparty będzie o stopę WIBOR 1M według notowań aktualnych na dzień zawarcia umowy i stałą marżę w okresie kredytowania, przy stałej racie kapitałowej. Podstawą wyliczeń kosztu kredytu na potrzeby porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty jest plan spłaty kredytu, stanowiący załącznik nr 5, zawierający następujące założenia: - kwota kredytu – 2 726 250,00 PLN; - oprocentowanie w skali roku – według złożonej oferty; - częstotliwość płatności rat kapitałowych i odsetkowych – co 1 kwartał; - spłata rat kapitałowych rozpocznie się od ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca marca 2022 r.; - termin spłaty kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych – ostatni dzień kalendarzowy danego kwartału; - ilość rat kapitałowych – 20; - sposób zaokrąglania kwot – do 2 miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą, że począwszy od 3 miejsca po przecinku wartości od 0 do 4 zaokrągla się w dół, a wartości od 5 do 9 w górę); - metoda wyznaczania rat – kapitałowa; - sposób ściągania odsetek – według salda kredytu (formuła 365/365, w przypadku roku przestępnego formuła 366/366); - wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za sporządzanie Aneksów do umowy; - wykonawca będzie sporządzał wyciągi bankowe na koniec każdego miesiąca w wersji papierowej nie pobierając opłat i prowizji z tego tytułu; - rata kapitałowa wyniesie: pierwsza: 136 550,00 PLN, kolejne: 136 300,00 PLN. 2.4. Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny przy założeniu, że w okresie obrachunkowym (miesięcznym) obowiązuje zasada stałego oprocentowania. 2.5. Oprocentowanie w okresie obrachunkowym będzie równe stawce WIBOR 1M według notowań na 10 dni kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego, powiększonej o stałą marżę w okresie kredytowania. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla 10 dnia poprzedzającego rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego, należy zastosować poprzednie notowanie, obowiązujące na ten dzień. 2.6. Za całkowity koszt udzielenia i obsługi kredytu przez bank przyjmuje się sumę wartości wszystkich odsetek obliczonych zgodnie z załącznikiem nr 5. 2.7. Formą zabezpieczenia kredytu przez Zamawiającego będzie weksel własny in blanco na rzecz kredytodawcy. 2.8. Zamawiający jest gotowy podpisać oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 2.9. Zamawiający jest gotowy podpisać umowę kredytową zgodnie z wzorem obowiązującym w Banku. 2.10. Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego ma być zgodne z obowiązującymi w Banku regulacjami. 2.11. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu. Od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bank nie będzie pobierał od zamawiającego żadnych opłat i prowizji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) - Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe /Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm./, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach