Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Daleka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 559 115 , fax. 227 559 110
 • Data zamieszczenia: 2021-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
  Daleka 11
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 227 559 115, fax. 227 559 110
  REGON: 31163900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpitalzachodni.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 (Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim). 2. Termin uruchomienia kredytu (postawienia do dyspozycji) nastąpi następnego dnia po podpisaniu umowy. 3. Spłata kredytu nastąpi w 120 miesięcznych równych ratach płatnych począwszy od stycznia 2021 r. do grudnia 2030 r. 4. Spłata rat kapitału kredytu nastąpi w terminie 15-ty każdego miesiąca, natomiast rozliczenie i pobranie przez Bank odsetek w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach