Przetargi.pl
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4 100 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Powiat Łukowski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-400 Łuków, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 257 982 203 , fax. 257 987 491
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łukowski
  ul. Józefa Piłsudskiego 17
  21-400 Łuków, woj. lubelskie
  tel. 257 982 203, fax. 257 987 491
  REGON: 71158656700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatlukowski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4 100 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4 100 000,00 zł (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Oprocentowanie oparte na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy powiększone o marżę banku. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie od faktycznie wykorzystanej kwoty. Przez cały okres kredytowania marża Kredytodawcy pozostaje niezmienna. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do: • niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, • wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, • wydłużenia terminu spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów w trakcie trwania umowy. Forma zabezpieczenia kredytu- weksel własny „in blanco” podpisany przez reprezentację Zarządu Powiatu Łukowskiego wraz z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu. 2. Okres kredytowania od 2020 roku do 2030 roku. Kredyt będzie pobrany w transzach lub jednorazowo w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku, na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy o uruchomieniu środków. Realizacja kredytu w formie przelewu środków finansowych na konto Zamawiającego. Spłata kapitału w ratach kwartalnych w latach 2021 - 2030 płatnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał, począwszy od 31 marca 2021 roku. Spłata odsetek w okresach kwartalnych, płatnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał, tj. naliczane od ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału do przedostatniego dnia roboczego kwartału w latach 2020 - 2030, poczynając od 31 grudnia 2020 roku. W przypadku gdy ostatni dzień kwartału/roku popada w dzień wolny od pracy spłata kapitału i odsetek będzie następować ostatniego dnia roboczego kwartału/roku bez dodatkowych dyspozycji ze strony Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca posiada aktualne zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego uprawniające do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski oraz realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn.zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w cz. III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8. Dokument, o którym mowa w pkt 7, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach