Przetargi.pl
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 515 678,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na rok 2015

Gmina Lubań ogłasza przetarg

 • Adres: 59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 6465920 , fax. 075 612 68 50
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubań
  ul. Dąbrowskiego 18 18
  59-800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 075 6465920, fax. 075 612 68 50
  REGON: 23082146300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 515 678,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na rok 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 515 678,00 PLN ( słownie: jeden milion pięćset piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubań z tytułu realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na rok 2015 na poniższych warunkach: 1) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN 2) kredyt wypłacony w jednej transzy w dniu 01 września 2015 roku 3) okres kredytowania - od dnia podpisania umowy do 2024 roku 4) karencja w spłacie kapitału do 31 grudnia 2015 roku 5) spłata kapitału: od upływu okresu karencji, tj. od miesiąca stycznia 2016 roku, w okresach miesięcznych do 5-go każdego miesiąca, 6) spłata odsetek zgodnie z harmonogramem udzielonego kredytu w terminie spłaty kapitału, 7) w przypadku gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty 8) oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stała marżę banku: - stopa bazowa WIBOR dla trzy miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej oraz ze stałej marży banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. 10) kredyt udzielony będzie przy zastosowaniu prowizji nie wyższej niż 0,5% 11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat za możliwą przedterminową spłatę kredytu 12) kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową 13) Zamawiający nie dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia Podwykonawcom 14) oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni 15) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu 15) za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ugluban.nv.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach