Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 766 600,00 zł , z tego 2 249 994,06 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i 1 516 605,94 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Gmina Tarnowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 38-204 Tarnowiec, Tarnowiec
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134255500, 134255508, , fax. 134255501
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnowiec
  Tarnowiec 211
  38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie
  tel. 134255500, 134255508, , fax. 134255501
  REGON: 37044039900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarnowiec.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 766 600,00 zł , z tego 2 249 994,06 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i 1 516 605,94 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 766 600,00 zł, z tego 2 249 994,06 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i 1 516 605,94 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.) poprzez dołączenie do oferty zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania czynności bankowych (np. statut w przypadku banków spółdzielczych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach